Plastrengjøringsmiddel RM 613

Kraftig men skånsom 3-i-1 plastrens for alle typer plast. Velegnet til hagemøbler. Effektiv rengjøring, pleie og beskyttelse i ett.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 1
Forpakning 6
Vekt inkl. emballasje (kg) 1,1
Produkt
 • Smussfjerner for rask og effektiv rengjøring av fett, fugleskitt og smuss fra utslipp
 • Effektiv fargebeskyttelse som bremser ned gulning og bleking av overflater
 • Materialbeskyttelse for langvarig fleksibilitet og holdbarhet av hagemøbler, vindusrammer og plast
 • Plug and clean systemet er den enkleste og raskeste måten å påføre rengjøringsmidler ved bruk av en Kärcher høytrykksspyler
 • Nedbrytbar i henhold til OECD
 • Klar til bruk
 Plastrengjøringsmiddel RM 613
 Plastrengjøringsmiddel RM 613
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
 • H315 Irriterer huden.
 • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • P264 Vask grundig etter bruk.
 • P280 This phrase is currently not available
 • P302 + P352 VED HUDKONTAKT: Vask med store mengder vann og såpe.
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • P332 + P313 Ved hudirritasjon: Kontakt / tilkall lege.
 • P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
 • Hagemøbler
 • Vinduskarmer
 • Plastpaneler