Vår nettside bruker cookies

 

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen, og noen er avgjørende for at deler av nettstedet skal fungere riktig. Du kan slette og blokkere alle informasjonskapsler fra dette nettstedet, men deler av nettstedet vil da ikke fungere optimalt. Ved å klikke på «Ok - Jeg godtar», samtykker du i bruken av slike cookies. Du kan finne mer informasjon om hvordan vi bruker cookies i vår personvernerklæring.

Loading

KÄRCHERS ALMINNELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for forhandlere og bedriftskunder.

Customer service

§ 1 Innledning

Disse salgsbetingelser gjelder i den utstrekning de ikke endres ved skriftlig overenskomst i det enkelte tilfelle. I tillegg til de avtalte salgsbetingelser i kjøpsloven, og norsk lovgivning for øvrig, og anvendelse i den utstrekning salgsbetingelsene ikke inneholder avvikende regler. Inngåtte avtaler kan ikke annulleres uten selgerens skriftlige samtykke.

§ 2 Tilbud

Alle tilbud er uforbindtlige. Avtale er først inngått når selgerfirmaets ordrebekreftelse foreligger. For lagervare tas forbehold om mellomsalg.

§ 3 Tekniske opplysninger

Illustrasjoner, tegninger og oppgaver over priser og tekniske data, f.eks. vekt, mål, volum, yteevne, kraftbehov etc. i kataloger, brosjyrer og annet reklamemateriell, tjener bare som veiledning og må ikke oppfattes som endelige og bindende. Tilsvarende opplysninger som er tatt med i ordrebekreftelsen eller annet avtaledokument, eller ved henvisning gjort til en del av avtalen, er bindende for selgeren hvis han ikke uttrykkelig har sagt at de bare er veiledende. Tekniske data som er bindende avtalt må forstås med et normalt spillerom bl.a. fordi forholdene hos kjøperen kan avvike fra de forhold som er forutsatt ved beregningen. Tekniske data som er uttrykkelig garantert i avtalen, må forstås med de toleranser som er vanlig ifølge standarder eller er kutyme for vedkommende varesort. Betegnelsen ca. betyr et spillerom på 10 % opp eller ned. Kjøperen har risikoen for at de tekniske data, og salgsgjenstanden i enhver henseende, passer for hans behov. For teknisk rådgivning i forbindelse med kjøp av maskiner og teknisk utstyr har selgeren kun det ansvar for uaktsomhet som tekniske rådgivere (konsulenter) har.

§ 4 Tegninger

Tegninger som en part overlater den annen må ikke benyttes i strid med eierens interesser og må ikke uten eierens skriftlige samtykke kopieres eller gjøres tilgjengelig for tredjemann. Alle tegninger skal returneres til eieren.

§ 5 Leveringstidens utgangspunkt

Hvis ikke annet er skriftlig avtalt, gjelder det seneste av følgende tidspunkter som utgangspunkt for beregning av leveringstiden:
a) Den dagen avtalen er inngått
b) Den dagen selgeren har fått alle de tekniske data som kjøperen skal gi
c) Den dag selgeren mottar den betaling som i henhold til avtalen skal erlegges forskuddsvis.
d) Den dag innenlandsk eller utenlandsk offentlig tillatelse foreligger, såfremt tillatelse fra offentlig myndighet er nødvendig for produksjon eller levering. Såfremt leveringstiden ikke er angitt som et tidsrom, men ved en dato, forskyves denne tilsvarende hvis utgangspunktet for beregningen forskyves.

§ 6 Levering og risikoovergang

Vanlige salgsklausuler skal fortolkes i overensstemmelse med de internasjonale Regler for Tolkning av Handelsuttrykk (Incoterms), dog går de regler som er fastsatt i disse salgsbetingelser foran i kollisjonstilfelle. Inneholder den skriftlig avtale intet om leveringsmåte og risikoovergang, gjelder klausulen “fra lager” (ex warehouse) ved levering fra selgerens lager, og “fra fabrikk” (ex works) ved verkslevering.

§ 7 Salgspant

Selgeren forbeholder seg salgspant i salgsgjenstanden for kjøpesummen inklusive eventuelle omkostninger, avbetalingstillegg og utlegg for kjøperen i forbindelse med salget. Selgeren har rett til å ta salgsgjenstanden tilbake hvis kjøperen misligholder sin betalingsplikt. Salgspant opprettholdes uforandret om betalingsvilkårene endres. f.eks. ved at vanlig kontant /kredittkjøp endres til et kjøp på avbetaling. Kjøperen er uberettiget til å råde over salgsgjenstanden - rettslig eller faktisk - på en måte som forringer salgsgjenstandens verdi eller selgerens dekningsadgang. Hvis selgeren ved kontraktsinngåelsen har benyttet betegnelsen eiendomsforbehold eller salg på leiekontrakt - har dette samme virkning som om salgspant hadde vært avtalt (jfr. Pantelovens § 3-22). Aksept, sjekk eller andre betalingsanvisninger anses ikke som betaling før de er innfridd i sin helhet.

§ 8 Prisberegning

Prisene gjelder salgsgjenstanden levert i overensstemmelse med punkt 6. Sammenholdt med den inngåtte avtale.

§ 9 Kjøperens plikt til å motta salgsgjenstanden

Hvis kjøperen unnlater å motta leveringsferdig salgsgjenstand når leveringstiden er inne, er han allikevel forpliktet til å erlegge enhver betaling som er gjort avhengig av levering, som om salgsgjenstanden hadde vært levert. Kjøperen er forpliktet til å motta salgsgjenstanden. Unnlater kjøperen å ta i mot salgsgjenstanden innen rimelig frist etter å ha vært oppfordret til det, kan selgeren heve kjøpet og kreve erstatning. For øvrig gjelder bestemmelsene i Lov om kjøp §72, 73 (1) og 74-78.

§ 10 Salgsbetingelser

Ved overskridelse av den avtalen fastsatte betalingstid beregnes forsinkelsesrente på 1% pr. måned.

§ 11 heving av kjøpet ved forsinket levering

Den oppgitte leveringstid er enten garantert eller veiledende. Leveringstiden er bare garantert hvis dette er uttrykkelig sagt i avtalens skrevne tekst, ellers er den alltid veiledende. Blir selgeren klar over at levering ikke vil finne sted innenfor rammen av den veiledende leveringstid- eller til garantert tid - bør han gi kjøperen beskjed herom, angi årsaken til forsinkelsen, og om mulig oppgi ny leveringstermin. Inntreffer Force Majeure jfr. Punkt 13 forlenges leveringstiden med den tid force-majeure-situasjonen varer. Hvis den avtalte leveringstid - veiledende eller garantert - overskrides med 6 måneder, har kjøperen rett til å heve kjøpet. Ved levering fra verk - eller såfremt salgsgjenstanden helt eller delvis skal leveres av underleverandør får kjøperen dog bare rett til å heve kjøpet såfremt selgeren kan gjøre hevingsrett gjeldende ovenfor sin leverandør. Det er en forutsetning at det leverende verk eller underleverandørens salgsbetingelser er meddelt kjøperen jfr. punkt 19. Disse bestemmelser trer i stedet for kjøpslovens § 22-27 og 29.

§ 12 Erstatning ved forsinket levering

For oversittelse av veiledende leveringstid betales ingen form for erstatning. For oversittelse av garantert leveringstid betales, hvis ikke annet er avtalt, normalerstatning (konvensjonalbot) som beregnes med 0,5% pr. uke av den del av den avtalte kjøpesum som knytter seg til den del av salgsgjenstanden som på grunn av forsinkelse ikke kan tas i bruk som forutsatt. Overstiger det beløp av hvilket konvensjonalboten skal beregnes 100.000 NOK, beregnes konvensjonalboten med 0,25% pr. uke.

Konvensjonalboten som beregnes for hver hel uke forsinkelsen varer, regnet fra den dag leveransen skulle vært levert, kan ikke overstige 5% av den del av kjøpesummen som dekker den del av leveransen som ikke kan tas i bruk som forutsatt. Kjøperen kan ikke kreve noen annen form for erstatning, og normalerstatningen bortfaller hvis det med rimelighet må kunne antas at kjøperen ikke har lidt noe tap f.eks. fordi han ikke har vært klar til å motta leveransen.

Hvis salgsgjenstanden skal leveres fra verk eller helt eller delvis fra underleverandør, har kjøperen bare krav på erstatning såfremt selgeren kan gjøre tilsvarende erstatningskrav mot sin leverandør. Det er en forutsetning at det leverende verks - eller underleverandørens salgsbetingelser er meddelt kjøperen - jfr. punkt 19. Salgsgjenstanden anses som levert når den er kommet i kjøperens besittelse på den måte som er avtalt jfr. punkt 6, selv om selgeren senere må foreta rettelsesarbeider, jfr. punkt 16, eller foreta etterlevering av deler som er av uvesentlig økonomisk betydning i forhold til leveransen i sin helhet.

§ 13 Force majeure

Som force majeure regnes enhver hindring som faller inn under kjøpslovens § 23, både når slike hindringer er generelle, og når de rammer selgeren selv eller det verk som er valgt til å forarbeide salgsgjenstanden eller dets underleverandør. Som force majeure regnes dessuten trafikkvanskeligheter som rammer den ved avtalens inngåelse av selgeren forutsatte transportmåte eller -vei samt kassasjon av større arbeidsstykker, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, arbeidskonflikt, militær mobilisering ,rekvirering ,beslag eller valuta, eksport- og importrestriksjoner.

§ 14 Verneregler

Leveransen skal være i overensstemmelse med de krav arbeidsmiljøloven (lov av 4.2 1977 nr.4) med tilhørende forskrifter stiller på det tidspunkt avtalen inngås. Utgifter til påbudt verneutstyr som ikke er inkludert i det leverende verks standardopplegg bæres alltid av kjøperen. Det samme gjelder hvis det etter avtaleinngåelsen, men før leveringen, kommer nye krav til slikt utstyr. Selgeren er uten ansvar for oppfyllelsen av særskilte pålegg som ikke fremgår av de generelle verneregler.

§ 15 Undersøkelsesplikt og reklamasjon

Reklamasjon på grunn av mangler ved salgsgjenstanden som etter kjøpslovens § 32 skal skje innen rimelig tid, må være kommet frem til selgeren innen 14 dager etter leveringen. Kjøperen er forpliktet til å undersøke salgsgjenstanden straks (jfr. kjøpslovens § 31). Reklamasjon på grunn av mangler som først kan oppdages når salgsgjenstanden er montert og prøvekjørt anses for å være foretatt i rett tid når den foretas straks etter at mangelen er konstatert.

Reklamasjon kan ikke i noe tilfelle foretas etter utløpet av den i pkt. 16 nevnte reklamasjonsfrist, idet kjøpslovens § 32 nr.1 og 2 ikke gjelder for salg som omfattes av disse betingelser. Etter utløpet av de der nevnte frister, kan ikke kjøperen påberope seg mangel uten at de selgeren skriftlig har påtatt seg å innestå for salgsgjenstanden i lengre tid eller har handlet svikaktig. Enhver reklamasjon skal være skriftlig og i overensstemmelse med kjøpslovens krav inneholde meddelelse om at kjøperen vil påberope seg mangelen.

§ 16 Forlenget reklamasjonsfrist og rett til avhjelp av mangler

Kjøperen kan påklage kontraktsmessige mangler ved salgsgjenstanden innen 6 måneder regnet fra leveringsdagen, eller innen tre måneder ved drift i mer enn ett skift. Disse frister forlenges ikke om kjøperen unnlater å ta salgsgjenstanden i bruk straks, uansett årsaken til dette. Selgeren har rett til å avhjelpe en kontraktsmessig mangel innen rimelig tid etter at han har fått kjøperens meddelelse om den.

Kjøperen har bevisbyrden for at det foreligger en kontraktsmessig mangel. Den forlengede reklamasjonsfrist gjelder bare feil som oppstår under de ved avtalens inngåelse forutsatte arbeidsforhold og ved riktig anvendelse. Den omfatter således f.eks. ikke mangler som skyldes tilfeldige begivenheter, vanlig slitasje eller mangelfullt vedlikehold, herunder uriktig smøring eller kjøperens uriktige montering eller feilaktig bruk av salgsgjenstanden.

Retten til å påberope seg mangler bortfaller hvis salgsgjenstanden etter at den er levert, blir forandret eller reparert av andre enn selgeren uten dennes skriftlige samtykke. En vanlig anmodning om service eller retting av mangler er ikke reklamasjon i lovens forstand. En slik anmodning gjelder bare som reklamasjon hvis den oppfyller kravene i punkt 15, siste avsnitt.

For elektronisk utstyr gjelder følgende regler i tillegg til de øvrige regler i disse salgsbetingelser. I en periode på inntil tre måneder etter avsluttet montering vil nødvendige utskiftninger av deler og eventuelle reparasjoner bli utført av selgeren for hans regning, dog slik at reise, diett og oppholdsutgifter bæres av kjøperen. Eventuell overtidsgodtgjørelse betales likeledes av kjøperen. Kjøperen bærer dog helt ut følgende spenningsvariasjoner eller andre feil ved sin elektrisitetsforsyning. Omkostningene ved feilsøking skal dekkes av kjøperen, med mindre der foreligger særskilt serviceavtale. Pkt. 16 gjelder i stedet for kjøpslovens § 34-40.

§ 17 Kjøperens hevingsrett ved mangelfull levering

Såfremt selgeren avhjelper en påberopt mangel eller feil innen rimelig tid, har kjøperen ikke anledning til å heve kjøpet. Ved berømmelse av hvorvidt den medgåtte tid er rimelig, skal det tas hensyn til at selgeren skal ha anledning til å innhente vedkommende produsents uttalelse om hvorvidt der foreligger en mangel eller feil, og at selgeren har rett til å utføre rettelsesarbeidet.

Såfremt en vesentlig mangel eller feil ikke blir avhjulpet innen rimelig tid etter at kjøperen har påberopt seg mangelen eller feilen, har kjøperen rett til å heve kjøpet såfremt mangelen er vesentlig. Krav om å heve kjøpet må fremsettes straks det er konstatert at mangelen ikke vil eller kan bli avhjulpet. Retten å heve kjøpet er bare i behold såfremt kjøperen har påberopt seg mangelen på den for reklamasjoner fastsatte måte innen den forlengede reklamasjonsfristens utløp, og straks mangelen ble konstatert, eventuelt innenfor den i pkt. 15 fastsatte reklamasjonsfrist i de tilfeller hvor denne bestemmelse kommer i anvendelse.

Hvis salgsgjenstandene helt eller delvis er levert av underleverandør, får kjøperen dog bare rett til å heve kjøpet i den utstrekning selgeren kan gjøre hevingsrett gjeldende ovenfor sin leverandør. Selgeren er ikke under noen omstendighet forpliktet til å tilbakebetale kjøperens forskudd som er betalt til underleverandør og som selgere ikke får tilbakebetalt. Er salgsgjenstanden tilvirket av selgeren etter kjøperens oppgaver eller ønsker, og salgsgjenstanden uansett mangelen har verdi for kjøperen, har selgeren rett til å kreve at kjøpet opprettholdes for denne dels vedkommende mot et forholdsmessig avslag i kjøpesummen. Pkt. 17 gjelder i stedet for kjøpslovens § 39.

§ 18 Begrensning av erstatningsansvaret

Selgeren er ikke forpliktet til å betale noen form for erstatning eller prisavslag hvis en kontraktsmessig mangel blir avhjulpet (jfr. pkt. 15-17) eller hvis kjøperen har tapt sin rett til å heve kjøpet. Hvis kjøperen med rette hever kjøpet, kan han kreve betalt kjøpesummen tilbake uten tillegg av renter, mot å stille salgsgjenstanden til selgerens disposisjon i sitt lokale. Hvis salgsgjenstanden har vært i bruk, skal selgeren godskrive vanlig leie.

Demontering av salgsgjenstanden skjer i tilfelle på selgerens bekostning, men selgeren er ikke forpliktet til å godtgjøre bygningsarbeider eller andre utgifter som kjøperen har hatt i forbindelse med montering av salgsgjenstanden - eller fjernelsen av den. Selgeren er ikke i noe tilfelle pliktig til å svare for erstatning for direkte eller indirekte produksjonstap, eller for skader som salgsgjenstanden eller bruken av den har voldt på personer, eller andre formuesgoder, derunder f.eks. råvarer eller halvfabrikata som bearbeides av salgsgjenstanden. Selgeren påtar seg heller ikke ansvar for vanhjemmel f.eks. i form av patentrettigheter som forhindrer eller begrenser kjøperens utnyttelse av salgsgjenstanden.

Disse ansvarsfraskrivelser gjelder ikke såfremt selgeren har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet. Selgeren påtar seg ikke noe ansvar for underleverandørers uaktsomhet. Kjøperen må føre bevis for de tap han har lidt, og for at selgeren er ansvarlig. Ethvert erstatningskrav som måtte oppstå i forbindelse med nærværende kontrakt er under enhver omstendighet begrenset til 5% av salgsgjenstandens pris opp til kr. 100.000,- og 2,5% av overskytende beløp, såfremt det ikke foreligger annen skriftlig avtale. Bestemmelsene i pkt. 18 trer i stedet for kjøpslovens § 40 og 67-69.

§ 19 Verkslevering

Når det i kontrakten er forutsatt levering fra et bestemt verk, skjer salget på de leverende verks betingelser i tillegg til Maskingrossistenes Forenings betingelser. I tilfelle uoverensstemmelse, går verkets betingelser foran. Bestemmelsen om eiendomsforhold for selgeren gjelder alltid som en selvstendig bestemmelse uavhengig av verkets bestemmelser herom.

§ 20 Brukte maskiner

Brukte maskiner selges i den stand de befinner seg, uten noe form for reklamasjonsrett. Pkt. 20 gjelder i stedet for kjøpslovens § 19.

§ 21 Montering

Hvis selgeren skal utføre montering, må dette avtales særskilt.

§ 22 Verneting

Enhver tvist som måtte oppstå, skal av gjøres ved Oslo byrett som partene i og med ordrebekreftelsen eller avtalen vedtar verneting.