Bilshampo RM 811

Aktivt rengjøringsmiddel beregnet for bruk i automatiske børstvaskeanlegg. En spesiell kombinasjon av ulike virkestoffer øker børstens glideegenskaper og er dermed skånsom mot overflaten.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 1000
Forpakning (stk) 1
pH 8,7
Vekt inkl. emballasje (kg) 1080
Produkt
 • Effektiv børsteshampo for bil og bilvaskeanlegg
 • Fjerner fett, olje, utslipp og insektsflekker
 • Sørger for lav friksjon fra børstene og beskytter kjøretøyoverflaten
 • Reduserer børstenes grad av tilsmussing
 • Kompatibel med voks og forhindrer striper på den belagte overflaten
 • VDA-kompatibel
 • Hurtigseparerer olje/ vann i oljeseparatoren (lett å skille = asf)
 • Nedbrytbar i henhold til OECD
 • NTA-fri
 Bilshampo RM 811
 Bilshampo RM 811
 Bilshampo RM 811
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
 • H315 Irriterer huden.
 • H318 Gir alvorlig øyeskade.
 • P280 This phrase is currently not available
 • P264 Vask grundig etter bruk.
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
 • P332 + P313 Ved hudirritasjon: Kontakt / tilkall lege.
 • P302 + P352 VED HUDKONTAKT: Vask med store mengder vann og såpe.
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Bruksområder
 • Biler
 • Profesjonell bilvask