Felgrens, alkalisk CP 901

Felgrens for belagte lettmetall- og stålfelger (ekskludert ubestrøket, høyglanset, spesielle felger). Fjerner effektivt selv de mest gjenstridige utslippsrestene, bremsestøv, dekkslitasje og saltavleiringer. Overdosering kan unngås takket være fargen på rengjøringsmiddelet.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 20
Forpakning 1
pH 13,5
Vekt inkl. emballasje (kg) 22,9
Produkt
 • Effektiv felgrengjøring
 • Fjerner bremsestøv, saltavleiringer og kalkflekker
 • Skånsom virkning
 • Ødelegger ikke betonggulv og hjulbuer
 • Effektiv og rask
 • Tensider nedbrytbare i henhold til EEC 648/2004
 • Over 90 % biologisk nedbrytbar
 • NTA-fri
 Felgrens, alkalisk CP 901
 Felgrens, alkalisk CP 901
 Felgrens, alkalisk CP 901
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
 • H290 Kan være etsende for metaller.
 • H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
 • P280 This phrase is currently not available
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
 • P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
 • P405 Oppbevares innelåst.
 • P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Bruksområder
 • Felgrengjøring