Vår nettside bruker cookies

 

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen, og noen er avgjørende for at deler av nettstedet skal fungere riktig. Du kan slette og blokkere alle informasjonskapsler fra dette nettstedet, men deler av nettstedet vil da ikke fungere optimalt. Ved å klikke på «Ok - Jeg godtar», samtykker du i bruken av slike cookies. Du kan finne mer informasjon om hvordan vi bruker cookies i vår personvernerklæring.

Flytende pusseskinn RM 833

Spesiell tørkehjelp for vaskeanlegg uten blåsetørking. Bidrar til av vannet renner vek, og overflaten tørker uten å etterlate striper/ flekker. Også velegnet for bruk med høytrykksvaskere.

Finn nærmeste forhandler:

Produkter uten pris og kjøpsknapp er ikke tilgjengelig i vår nettbutikk, og dessverre ikke mulig å handle direkte av oss. Våre forhandlere har også et stort utvalg av våre produkter. 

Trenger du hjelp?

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 20
Forpakning 1
pH 12
Vekt inkl. emballasje (kg) 21,4
Mål (l x b x h) (mm) 260 / 240 / 390
Produkt
 • Spesiell tørkehjelp for bilvaskeanlegg uten blåsetørking
 • Tørking av biler med store synlige flater, som for eksempel busser og jernbanevogner
 • Lar vannet renne av over store overflater
 • Godt tørkeresultat
 • Med rensende egenskaper
 • Kan også brukes som en børsteshampo i systemer uten doseringsmuligheter
 • Tensider nedbrytbare i henhold til EEC 648/2004
 • NTA-fri
 Flytende pusseskinn RM 833
 Flytende pusseskinn RM 833
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
 • H290 Kan være etsende for metaller.
 • H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
 • P280 This phrase is currently not available
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
 • P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
 • P405 Oppbevares innelåst.
 • P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
 • Profesjonell bilvask
 • Jernbanevogner