Flytende pusseskinn RM 833

Spesiell tørkehjelp for vaskeanlegg uten blåsetørking. Bidrar til av vannet renner vek, og overflaten tørker uten å etterlate striper/ flekker. Også velegnet for bruk med høytrykksvaskere.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 200
Forpakning (Stk) 1
pH 12
Vekt inkl. emballasje (kg) 212
Produkt
 • Spesiell tørkehjelp for bilvaskeanlegg uten blåsetørking
 • Tørking av biler med store synlige flater, som for eksempel busser og jernbanevogner
 • Lar vannet renne av over store overflater
 • Godt tørkeresultat
 • Med rensende egenskaper
 • Kan også brukes som en børsteshampo i systemer uten doseringsmuligheter
 • Tensider nedbrytbare i henhold til EEC 648/2004
 • NTA-fri
 Flytende pusseskinn RM 833
 Flytende pusseskinn RM 833
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
 • H290 Kan være etsende for metaller.
 • H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
 • P280 This phrase is currently not available
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
 • P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
 • P405 Oppbevares innelåst.
 • P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
 • Profesjonell bilvask
 • Jernbanevogner