Høytrykksvask CP 935

Meget effektivt rengjøringskonsentrat til vask av kjøretøy. Fjerner vanskelig smuss som støv, olje, smørefett, insektsflekker, harpiks og leire. Har en frisk duft av eple.

Artikkelnummer: 6.295-517.0
Finn nærmeste forhandler:

Produkter uten pris og kjøpsknapp er ikke tilgjengelig i vår nettbutikk, og dessverre ikke mulig å handle direkte av oss. Våre forhandlere har også et stort utvalg av våre produkter. 

Trenger du hjelp?

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 20
Forpakning 1
pH 12,2
Vekt inkl. emballasje (kg) 21,7
Mål (l x b x h) (mm) 250 / 230 / 430
Produkt
 • Kraftig høytrykksrengjøringsmiddel for bilvask
 • Fjerner olje, harpiks, gjørme og insektsflekker
 • Effektiv og rask
 • Svært effektivt
 • Hurtigseparerer olje/ vann i oljeseparatoren (lett å skille = asf)
 • Nedbrytbar i henhold til OECD
 • NTA-fri
 Høytrykksvask CP 935
 Høytrykksvask CP 935
 Høytrykksvask CP 935
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
 • H290 Kan være etsende for metaller.
 • H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
 • P280 This phrase is currently not available
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
 • P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
 • P405 Oppbevares innelåst.
 • P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
 • Biler
 • Profesjonell bilvask
 • Biler, nyttekjøretøy, sykler