Høytrykksvask CP 935

Meget effektivt rengjøringskonsentrat til vask av kjøretøy. Fjerner vanskelig smuss som støv, olje, smørefett, insektsflekker, harpiks og leire. Har en frisk duft av eple.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 20
Forpakning 1
pH 12,2
Vekt (kg) 20,7
Vekt inkl. emballasje (kg) 21,7
Mål (L x B x H) (mm) 250 x 230 x 430
Produkt
 • Kraftig høytrykksrengjøringsmiddel for bilvask
 • Fjerner olje, harpiks, gjørme og insektsflekker
 • Effektiv og rask
 • Svært effektivt
 • Hurtigseparerer olje/ vann i oljeseparatoren (lett å skille = asf)
 • Nedbrytbar i henhold til OECD
 • NTA-fri
 Høytrykksvask CP 935
 Høytrykksvask CP 935
 Høytrykksvask CP 935
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
 • H290 Kan være etsende for metaller.
 • H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
 • P280 This phrase is currently not available
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
 • P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
 • P405 Oppbevares innelåst.
 • P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
 • Biler
 • Profesjonell bilvask
 • Biler, nyttekjøretøy, sykler