RM 660** wax polish 0,5l

Intensiv rengjøring og vaske- og værbestandig behandling i ett trinn. Små riper og striper blir fjernet, og den originale fargeglansen blir gjenopprettet.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (ml) 500
Forpakning 8
Vekt inkl. emballasje (kg) 0,6
Produkt
  • Behagelig frisk duft
  • Klar til bruk
 RM 660** wax polish 0,5l
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
  • H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  • P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  • P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  • P302 + P352 VED HUDKONTAKT: Vask med store mengder vann og såpe.
  • P333 + P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
  • P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
  • Lakk
  • Malte overflater