VehiclePro Aktivt skum RM 812 Classic

Meget kraftig, skumintensiv børstevask. En spesiell kombinasjon av ulike virkestoffer gjør rengjøringsmiddelet meget skånsomt mot både overflate og børster.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 200
Forpakning 1
pH 8,9
Vekt (kg) 205,2
Vekt inkl. emballasje (kg) 226,6
Mål (L x B x H) (mm) 580 x 580 x 970
Produkt
 • Intensiv børsteshampo for bilvask
 • Løser opp tung olje, fett, og mineralflekker
 • Lager skum med mye volum
 • Sørger for lav friksjon fra børstene og beskytter kjøretøyoverflaten
 • Reduserer børstenes grad av tilsmussing
 • Kompatibel med voks og forhindrer striper på den belagte overflaten
 • VDA-kompatibel
 • Hurtigseparerer olje/ vann i oljeseparatoren (lett å skille = asf)
 • NTA-fri
 VehiclePro Aktivt skum RM 812 Classic
 VehiclePro Aktivt skum RM 812 Classic
 VehiclePro Aktivt skum RM 812 Classic
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
 • H315 Irriterer huden.
 • H318 Gir alvorlig øyeskade.
 • P280 This phrase is currently not available
 • P264 Vask grundig etter bruk.
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
 • P332 + P313 Ved hudirritasjon: Kontakt / tilkall lege.
 • P302 + P352 VED HUDKONTAKT: Vask med store mengder vann og såpe.
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Bruksområder
 • Rengjøring av kjøretøy
 • Profesjonell bilvask
 • Biler, nyttekjøretøy, sykler
 • Biler