VehiclePro Felgrens, alkalisk RM 801 Classic

Spesialvask for alle belagte lettmetall- ogstålfelger (foruten ulakkerte, høyglanspolertespesialfelger). For skånsomt men grundig fjerning avselv kraftig smuss, som veistøv, innbrent bremsestøv, dekkslitasje og veisaltavleiringer. Ødelegger ikke betonggulv eller hjulbuer.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 20
Forpakning 1
pH 13,5
Vekt (kg) 21,8
Vekt inkl. emballasje (kg) 22,6
Mål (L x B x H) (mm) 260 x 237 x 430
Produkt
 • Effektiv felgrengjøring
 • Fjerner bremsestøv, saltavleiringer og kalkflekker
 • Skånsom virkning
 • Ødelegger ikke betonggulv og hjulbuer
 • Effektiv og rask
 • Tensider nedbrytbare i henhold til EEC 648/2004
 • Over 90 % biologisk nedbrytbar
 • NTA-fri
 VehiclePro Felgrens, alkalisk RM 801 Classic
 VehiclePro Felgrens, alkalisk RM 801 Classic
 VehiclePro Felgrens, alkalisk RM 801 Classic
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
 • H290 Kan være etsende for metaller.
 • H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
 • P280 This phrase is currently not available
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
 • P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
 • P405 Oppbevares innelåst.
 • P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.

Videoer

Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
 • Felgrengjøring