VehiclePro Forvask RM 803 eco!perform med Svanemerket

VehiclePro Forvask RM 803 eco!perform med Svanemerket: Miljøvennlig og effektiv sprayrengjøringsmiddel til forvask. Løser opp og fjerner olje, fett og insektsrester raskere.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 20
Forpakning 1
pH 13
Vekt (kg) 21
Vekt inkl. emballasje (kg) 21,8
Mål (L x B x H) (mm) 260 x 237 x 430
Produkt
 • Effektiv sprayrengjøringsmiddel for forvask av biler og nyttekjøretøyer
 • Løser opp fett, olje, utslipp og insektsflekker
 • Forbedrer rengjøringsresultatet
 • Aktiv rengjøring ved alle temperaturer
 • Effektiv og rask
 • Skånsom virkning
 • Tensider nedbrytbare i henhold til EEC 648/2004
 • Hurtigseparerer olje/ vann i oljeseparatoren (lett å skille = asf)
 • NTA-fri
 VehiclePro Forvask RM 803 eco!perform med Svanemerket
 VehiclePro Forvask RM 803 eco!perform med Svanemerket
 VehiclePro Forvask RM 803 eco!perform med Svanemerket
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
 • H290 Kan være etsende for metaller.
 • H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
 • P280 This phrase is currently not available
 • P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
 • P405 Oppbevares innelåst.
 • P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Bruksområder
 • Fjerning av voks fra bil
 • Rengjøring av kjøretøy
 • Bil-/ motorvask
 • Biler, nyttekjøretøy, sykler