VehiclePro Forvask RM 803 eco!perform med Svanemerket

VehiclePro Forvask RM 803 eco!perform er et miljøvennlig og svanemerket sprayrengjøringsmiddel til forvask av kjøretøy. Middelet løser opp og fjerner olje, fett og insektsrester raskt og effektivt.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 200
Forpakning 1
pH 13
Vekt (kg) 210,4
Vekt inkl. emballasje (kg) 221,6
Mål (L x B x H) (mm) 580 x 580 x 970
Produkt
 • Effektiv sprayrengjøringsmiddel for forvask av biler og nyttekjøretøyer
 • Løser opp fett, olje, utslipp og insektsflekker
 • Forbedrer rengjøringsresultatet
 • Aktiv rengjøring ved alle temperaturer
 • Effektiv og rask
 • Skånsom virkning
 • Tensider nedbrytbare i henhold til EEC 648/2004
 • Hurtigseparerer olje/ vann i oljeseparatoren (lett å skille = asf)
 • NTA-fri
 VehiclePro Forvask RM 803 eco!perform med Svanemerket
 VehiclePro Forvask RM 803 eco!perform med Svanemerket
 VehiclePro Forvask RM 803 eco!perform med Svanemerket
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
 • H290 Kan være etsende for metaller.
 • H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
 • P280 This phrase is currently not available
 • P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
 • P405 Oppbevares innelåst.
 • P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Bruksområder
 • Fjerning av voks fra bil
 • Rengjøring av kjøretøy
 • Bil-/ motorvask
 • Biler, nyttekjøretøy, sykler