VehiclePro Høytrykksvask RM 806

Et kraftig smussoppløsende rengjøringskonsentrat som fjerner selv resistente ansamlinger fra f.eks. støv, olje, smørefett, insekter, kvae/ harpiks og gjørme. NTA-fri.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 200
Forpakning 1
pH 13,3
Vekt inkl. emballasje (kg) 235,8
Produkt
 • Kraftig høytrykksrengjøringsmiddel for bilvask
 • Fjerner olje, harpiks, gjørme og insektsflekker
 • Effektiv og rask
 • Svært effektivt
 • Separerer olje/vann i oljeseparatoren
 • Tensider nedbrytbare i henhold til EEC 648/2004
 • NTA-fri
 VehiclePro Høytrykksvask RM 806
 VehiclePro Høytrykksvask RM 806
 VehiclePro Høytrykksvask RM 806
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
 • H290 Kan være etsende for metaller.
 • H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
 • P280 This phrase is currently not available
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
 • P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
 • P405 Oppbevares innelåst.
 • P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
 • Transport og maskiner
 • Bil-/ motorvask
 • Biler, nyttekjøretøy, sykler