VehiclePro Intensiv felgrens, sur RM 800

Høyeffektivt konsentrat for rengjøring av felger. Selvrensende skum fjerner skånsomt skitt som bremsestøv, gummimerker, veisaltavleiringer, kalkflekker og rester av veisalt fra felgene.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 20
Forpakning 1
pH 0,3
Vekt (kg) 22,7
Vekt inkl. emballasje (kg) 23,9
Mål (L x B x H) (mm) 230 x 250 x 410
Produkt
 • Effektiv felgrengjøring
 • Fjerner bremsestøv, saltavleiringer og kalkflekker
 • Effektiv og rask
 • Skånsom virkning
 • Hurtigseparerer olje/ vann i oljeseparatoren (lett å skille = asf)
 • Tensider nedbrytbare i henhold til EEC 648/2004
 • NTA-fri
 VehiclePro Intensiv felgrens, sur RM 800
 VehiclePro Intensiv felgrens, sur RM 800
 VehiclePro Intensiv felgrens, sur RM 800
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
 • H290 Kan være etsende for metaller.
 • H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
 • P280 This phrase is currently not available
 • P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
 • P405 Oppbevares innelåst.
 • P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
 • Felgrengjøring