VehiclePro Rengjøringsmiddel for vaskehaller og fliser RM 841

Surt rengjøringsmiddelkonsentrat for vaskehaller og fliser. Fjerner kalk, flekker fra kjemi, alger og andre typiske smussavleiringer. Meget effektivt vaskemiddel.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 20
Forpakning 1
pH 0,3
Vekt (kg) 21,8
Vekt inkl. emballasje (kg) 22,9
Mål (L x B x H) (mm) 260 x 240 x 390
Produkt
 • Effektivt, surt rengjøringsmiddel for vaskehaller og vaskesystemportaler
 • Fjerner raskt og effektivt både kalk, fett, olje og rust, samt rester etter rengjøringsmidler
 • Fjerner fastsittende forkalkning
 • Passer for enkel og regelmessig rengjøring
 • Effektiv og rask
 • Frisk og behagelig duft
 • Hurtigseparerer olje/ vann i oljeseparatoren (lett å skille = asf)
 • Tensider nedbrytbare i henhold til EEC 648/2004
 • NTA-fri
 • Fri for mineraloljer og mineralhydrokarboner
 VehiclePro Rengjøringsmiddel for vaskehaller og fliser RM 841
 VehiclePro Rengjøringsmiddel for vaskehaller og fliser RM 841
 VehiclePro Rengjøringsmiddel for vaskehaller og fliser RM 841
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
 • H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
 • H290 Kan være etsende for metaller.
 • P280 This phrase is currently not available
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
 • P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
 • P405 Oppbevares innelåst.
 • P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.
Bruksområder
 • Vaskeanlegg og vaskehaller