VehiclePro Skumpolish RM 837

Beskytter overflaten mot miljømessige påvirkninger.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 20
Forpakning 1
pH 4
Vekt inkl. emballasje (kg) 20,8
Produkt
 • Langvarig beskyttelse og voks for bilvask med "Skumpolering" program
 • Gir en høyglanset overflate
 • Beskyttelsen varer opptil 6 vasker
 • Beskytter lakken mot trafikkskitt, insekter, sur nedbør, veisalt om vinteren og andre miljøpåvirkninger.
 • Beskyttelse uten mellomliggende tørking
 • Effektiv med alle vanntrykk
 • Etterlater ingen rester på kjøretøyet.
 • Ingen liming av vaskebørster og dyser
 • VDA-kompatibel
 • Tensider nedbrytbare i henhold til EEC 648/2004
 • NTA-fri
 • Fri for mineraloljer og mineralhydrokarboner
 VehiclePro Skumpolish RM 837
 VehiclePro Skumpolish RM 837
 VehiclePro Skumpolish RM 837
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
 • H315 Irriterer huden.
 • H318 Gir alvorlig øyeskade.
 • P280 This phrase is currently not available
 • P264 Vask grundig etter bruk.
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • P362 Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.
 • P332 + P313 Ved hudirritasjon: Kontakt / tilkall lege.
 • P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Bruksområder
 • Biler