VehiclePro Tørkehjelp RM 829 eco!perform med Svanemerket

VehiclePro Tørkehjelp RM 829 eco!perform med Svanemerket: Egnet for alle hardhetsgrader på vann. Bryter raskt ned vannfilmen og danner en bevarende og langvarig beskyttelseshinne.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 20
Forpakning 1
pH 5
Vekt (kg) 20,1
Vekt inkl. emballasje (kg) 21
Mål (L x B x H) (mm) 260 x 237 x 430
Produkt
 • Effektivt tørkemiddel for bruk i bilvaskeanlegg
 • Kan også brukes som varm voks for beskyttelse av kjøretøyet
 • Hurtig nedbryting av vannet over en stor overflate
 • Godt tørkeresultat
 • Effektiv med alle vanntrykk
 • Beskytter effektivt i opptil én måned
 • VDA-kompatibel
 • NTA-fri
 • Fri for mineraloljer og mineralhydrokarboner
 VehiclePro Tørkehjelp RM 829 eco!perform med Svanemerket
 VehiclePro Tørkehjelp RM 829 eco!perform med Svanemerket
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
 • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • P264 Vask grundig etter bruk.
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Bruksområder
 • Biler
 • Profesjonell bilvask