SanitPro Ren sanitær CA 20 C 5L

Sanitærmiddel til daglig rengjøring, konsentrat. Skånsom og miljøvennlig rengjøring som er svanemerket.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 5
Forpakning 2
pH 2,1
Vekt (kg) 5
Vekt inkl. emballasje (kg) 5,6
Mål (L x B x H) (mm) 192 x 145 x 248
Produkt
 • Sanitært, økonomisk dagligrengjøringskonsentrat
 • Fjerner kalk, såpe, urinflekker og andre skitne sanitære flater
 • Etterlater rengjorte overflater tørre og stripefrie
 • Easy-clean forenkler rengjøring i følgende
 • Frisk og behagelig duft
 SanitPro Ren sanitær CA 20 C 5L
 SanitPro Ren sanitær CA 20 C 5L
 SanitPro Ren sanitær CA 20 C 5L
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
 • H315 Irriterer huden.
 • H318 Gir alvorlig øyeskade.
 • P264 Vask grundig etter bruk.
 • P280 This phrase is currently not available
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
 • P332 + P313 Ved hudirritasjon: Kontakt / tilkall lege.
Bruksområder
 • Sanitære fasiliteter