SanitPro Ren sanitær CA 20 R 0,5L

Bruksklart sanitærmiddel til daglig rengjøring. Skånsom og miljøvennlig rengjøring - svanemerket. Selges i pakke med 12 flasker og 2 sprayhoder.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 0,5
Forpakning 12
pH 2,1
Vekt (kg) 0,5
Vekt inkl. emballasje (kg) 0,6
Mål (L x B x H) (mm) 65 x 65 x 223
Produkt
 • Sanitærrengjøringsmiddel klart til bruk
 • Fjerner kalk, såpe, urinflekker og andre skitne sanitære flater
 • Kraftig rengjøringsprosess
 • Etterlater rengjorte overflater tørre og stripefrie
 • Easy-clean forenkler rengjøring i følgende
 • Lett, ergonomisk 500 ml sprayflaske med profesjonell skumdyse
 • Profesjonell sprayer som kan gjenbrukes for mindre avfall
 • Frisk og behagelig duft
 SanitPro Ren sanitær CA 20 R 0,5L
 SanitPro Ren sanitær CA 20 R 0,5L
 SanitPro Ren sanitær CA 20 R 0,5L
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
 • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • P264 Vask grundig etter bruk.
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
Bruksområder
 • Sanitære fasiliteter