SanitPro Rent toalett og urinal CA 10 C 1L

Sanitært dyprengjøringskonsentrat med frisk duft for manuell rengjøring. Godt egnet for toaletter og urinaler. Svanemerket.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 1
Forpakning 12
pH 2
Vekt inkl. emballasje (kg) 1,1
Produkt
 • Fjerner kalk, urin, såperester, fett og andre merker
 • Gir bedre etterlevelse av vertikale flater
 • Easy-clean forenkler rengjøring i følgende
 SanitPro Rent toalett og urinal CA 10 C 1L
 SanitPro Rent toalett og urinal CA 10 C 1L
 SanitPro Rent toalett og urinal CA 10 C 1L
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
 • H290 Kan være etsende for metaller.
 • H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
 • P280 This phrase is currently not available
 • P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
 • P405 Oppbevares innelåst.
 • P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.
Bruksområder
 • Sanitære fasiliteter