Regulamin programu promocyjnego „TESTUJ PRZEZ 30 DNI”

Kundenservice

Regulamin programu promocyjnego „Testuj mop elektryczny przez 30 dni z eKÄRCHER"

 

§ 1. Określenie Organizatora

1. Organizatorem programu promocyjnego „Testuj mop elektryczny przez 30 dni z eKÄRCHER”, zwanego dalej Promocją, jest Kärcher Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Stawowa 138-140, 31-346 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000113551, NIP: 677-00-70-293, REGON: 350468108, kapitał zakładowy 3 000 000,00 zł, zwany w dalszej części regulaminu Organizatorem. . Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego Kärcher sp. z o.o. 

 

§ 2. Termin i miejsce Promocji

1. Promocja trwa od 01 kwietnia do 31 maja 2022r.

2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma zasięg ogólnopolski.

 

§ 3. Uczestnicy Promocji

1. Uczestnikami Promocji mogą być: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (tj. osoby fizyczne dokonujące z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową), zwane dalej „Uczestnikami” lub „Nabywcami”. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Uczestnictwo w Promocji uzależnione jest od zakupu przynajmniej jednego z produktów wymienionych w par. 5 ust. 1. W Promocji nie mogą brać udziału osoby prowadzące działalność gospodarczą, które nabywają produkty objęte Promocją w celu bezpośrednio związanym z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. W Akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, właściciele, udziałowcy, współwłaściciele Punktów Sprzedaży lub osoby zatrudnione, bez względu na charakter stosunku prawnego, w Punktach Sprzedaży oraz hurtowniach, prowadzących sprzedaż produktów Organizatora.

 

§ 4. Cel Promocji

1. Celem Promocji jest zapewnienie nabywcom wybranych produktów marki Kärcher pełnego zadowolenia z decyzji dotyczącej wyboru produktu Kärcher. W przypadku braku satysfakcji z użytkowania produktu Nabywca będzie miał możliwość jego zwrotu na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.

 

§ 5. Zasady Promocji

1. Program promocyjny „Testuj mop elektryczny przez 30 dni z eKÄRCHER ” obejmuje wyłącznie następujące modele mopów elektrycznych marki Kärcher:

Nr katalogowy / Produkt
1.056-300.0 EWM 2 bezprzewodowy
1.056-350.0 EWM 2 Premium Home Line bezprzewodowy
1.055-400.0 FC 5
1.055-460.0 FC 5 Premium Home Line
1.055-601.0 FC 5 Bezprzewodowy
1.055-660.0 FC 5 Premium Home Line Bezprzewodowy
1.055-730.0 FC 7 Bezprzewodowy
1.055-760.0 FC 7 Bezprzewodowy Premium Home Line
 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania innych działań promocyjnych dotyczących produktów uczestniczących w Promocji.

3. Programem objęte są wyłącznie produkty, spełniające łącznie poniższe warunki:

a) produkty nowe,

b) zakupione w okresie od 01.04.2022 do 31.05.2022,

c) zakupione przez Uczestnika Promocji,

d) Nabyte w sklepie internetowym i sklepach stacjonarnych Kärcher Sp. z o.o.

4. W przypadku braku satysfakcji z użytkowania zakupionego produktu marki Kärcher objętego Promocją, Nabywca może zwrócić zakupiony produkt poprzez przesłanie go na adres:

Kärcher Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Stawowa 140, 31-346 Kraków

z dopiskiem „Testuj mop elektryczny przez 30 dni z eKÄRCHER ”

5. Zwrot produktów objętych Promocją możliwy jest tylko w ciągu 30 dni od daty zakupu, a o zachowaniu terminu do zwrotu produktu decyduje data widniejąca na dowodzie nadania przesyłki.

6.  Każdy Nabywca może zwrócić produkt objęty promocją tylko jeden raz. Niedozwolony jest ponowny zwrot któregokolwiek produktu  objętego promocją, w tym innego niż pierwotnie testowany  przez tego samego Nabywcę.

7.  Koszty przesłania produktu ponosi Nabywca. Przesyłki za zaliczeniem pocztowym, pobraniem lub z jakąkolwiek inną formą płatności przerzuconej na adresata nie będą akceptowane.

8. Zwrot produktu jest możliwy wyłącznie pod warunkiem równoczesnego spełnienia poniższych warunków:

a) przesłanie produktu z zachowaniem terminu do zwrotu (punkt 5) i na adres określony w paragrafie 5 punkt 4 regulaminu z dopiskiem „Testuj mop elektryczny przez 30 dni z eKÄRCHER ”,

b) zwracany produkt powinien być czysty, niezniszczony, przesłany w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi akcesoriami, będącymi oryginalnie na jego wyposażeniu.

c) w przypadku kiedy Uczestnik zwróci, produkt niosący ślady użytkowania (brudny), Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem poprzez dane podane w formularzu zwrotu, w celu poinformowania o konieczności jego wyczyszczenia. Zabrudzony produkt zostanie odesłany do Uczestnika

d) w przypadku kiedy Uczestnik zwróci niekompletny produkt, tzn. bez akcesoriów (np. bez ładowarki), Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem poprzez dane podane w formularzu zwrotu, w celu poinformowania o brakach i umożliwienia dosłania brakujących akcesoriów na koszt Uczestnika  w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia kontaktu (o zachowaniu terminu decyduje data widniejąca na dowodzie nadania przesyłki). Po bezskutecznym upływie tego terminu warunek z lit. b. uważany będzie za niespełniony.

e) Zwracany towar nie może być dostarczony osobiście do siedziby Organizatora

f) przekazanie wraz z produktem oryginalnego dowodu zakupu produktu, którym jest faktura wystawiona przez sklep internetowy na osobę fizyczną lub jednoosobowego przedsiębiorcę, o ile zakup nie był związany bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

g) przekazanie wraz z produktem prawidłowo wypełnionego formularza zwrotu, który dostępny jest na stronie internetowej www.karcher.pl.

9. Organizator zwraca Nabywcy kwotę brutto zakupu produktu znajdującą się na dowodzie zakupu w terminie 28 dni od dnia otrzymania kompletnej przesyłki od Uczestnika Promocji (zawierającej zwracany produkt, oryginalny dowód zakupu, formularz zwrotu) w postaci przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Nabywcę.

10. Zwrot ceny zakupu produktu nie obejmuje kosztów towarzyszących związanych z zakupem produktu, takich jak koszty przesyłki, koszty dojazdu do sklepu, koszt przesłania zgłoszenia.

11. Uprawnienie Nabywcy do zwrotu produktu w ramach promocji „Testuj mop elektryczny przez 30 dni z eKÄRCHER ”, nie dotyczy towarów, co do których poziom satysfakcji z ich użytkowania został obniżony ze względu na ich mechaniczne uszkodzenia oraz wady i uszkodzenia, w szczególności wynikłe na skutek:

a) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania lub konserwacji;

b) niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji;

c) ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych;

d) użycia materiałów eksploatacyjnych oraz środków czyszczących niezalecanych do stosowania z urządzeniem w instrukcji obsługi urządzenia.

12. W razie przesłania Organizatorowi produktu dotkniętego wadami określonymi powyżej lub bez spełnienia warunków określonych w przepisach regulaminu produkt będzie z powrotem przesłany Nabywcy na jego koszt, dotyczy to w szczególności produktów niekompletnych, zniszczonych, modyfikowanych, czy przesłanych bez dowodu zakupu.

13. Niniejsza Promocja nie podlega łączeniu z innymi promocjami organizowanymi przez Kärcher sp. z o.o., sklep internetowy Kärcher sp. z o.o., lub na jego zlecenie.

 

§ 6. Dane osobowe Uczestników

1.  Administratorem danych osobowych Uczestników jest Kärcher Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres: 31-346 Kraków, ul. Stawowa 138-140).

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i prowadzenia Promocji, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami.

3. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych wskazany w formularzu zwrotu, tj. imię, nazwisko, adres i numer konta bankowego. Uczestnik podpisując formularz powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie wskazanym powyżej poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Promocji skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Promocji.

4.  We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Uczestnika należy  kontaktować się pod adresem e-mail: rodo@pl.kaercher.com.

5. Informujemy, że dane osobowe podane Organizatorowi przez Uczestników Promocji, w związku ze zgłoszeniem udziału w Promocji, będą zbierane w celu prawidłowego przeprowadzenia Promocji, w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) - art. 6  ust. 1  lit. b; ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

6. Administrator będzie przechowywał dane osobowe Uczestnika do upływu przedawnienia roszczeń związanych z Promocją. Administrator będzie przekazywał dane osobowe Uczestnika tylko swoim dostawcom, którym zlecił usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych  np. dostawca usług IT, dostawca usług księgowych, dostawca usług prawnych. Wszystkie podmioty, którym będą przekazywane dane osobowe Uczestnika będą je przetwarzać na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z poleceniami Administratora.

7. Uczestnikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych,

b) prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

c) prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych i wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadkach przewidzianych prawem, Złożenie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika w trakcie trwania Promocji, uważane będzie za wycofanie się Uczestnika z Promocji.

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e) prawo  wyrażenia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  swoich  danych osobowych  ze  względu  na  swoją  szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, 

f) prawo  do  przenoszenia  swoich  danych  osobowych,  tj.  prawo  otrzymania  od  Administratora  swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać aby Administrator przesłał te dane do innego administratora. Administrator dokona takiego przesłania jeżeli będzie to technicznie możliwe.   Prawo  do  przenoszenia  danych osobowych przysługuje Uczestnikowi tylko co do tych danych osobowych, które Administrator przetwarza w związku z zawartą umową.

8. Uczestnik może realizować  prawa, o których mowa powyżej,  kontaktując się z Administratorem zgodnie z danymi podanymi w ust. 4.

9. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

11. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ( w tym w formie profilowania).

12.Uczestnik jest obowiązany w okresie trwania Promocji do informowania Organizatora na piśmie bądź drogą mailową na adres rodo@pl.kaercher.com o każdej zmianie w zakresie danych osobowych.

 

§ 7. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Promocją należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora lub drogą mailową na adres: satysfakcja_webshop@karcher.com.pl.

2. Reklamacje mogą być składane przez Uczestników Promocji w terminie do dnia 30.06.2022 roku.

3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.

4. Reklamacja powinna zawierać nazwę, imię, nazwisko, adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

6. Uczestnik Akcji o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony drogą mailową lub pocztową na adres, z którego przysłana została reklamacja w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

 

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty, opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w tym m.in. za działania poczty, firm kurierskich czy operatorów telekomunikacyjnych. W szczególności Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej za produkty marki Kärcher zwracane w ramach Promocji, a zagubione czy zniszczone w trakcie przesyłania ich pomiędzy Nabywcą a Organizatorem (np. zagubienie przez przewoźnika). 

2. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej w wypadku przesłania zwrotu kosztów zakupu produktu na nieprawidłowo lub nieczytelnie podany przez nabywcę numer konta bankowego.

3. Aktualny regulamin Promocji dostępny będzie na stronie internetowej: www.karcher.pl oraz w siedzibie Organizatora.

4. Dodatkowe informacje o Promocji „Testuj mop elektryczny przez 30 dni z eKÄRCHER ” będą udzielane pod numerem infolinii Kärcher: 12 63 97 105 (numer do obsługi połączeń z sieci komórkowych) lub 801 811 234 oraz pod adresem e-mail: satysfakcja_webshop@karcher.com.pl. Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

5. We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.