Nasza strona wykorzystuje pliki cookies

Niektóre pliki cookies na tej stronie są niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania. Możesz usunąć lub zablokować umieszczanie plików cookies w swojej przeglądarce internetowej jednak niektóre części tej strony mogą nie działać prawidłowo. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Po więcej informacji na temat cookies zapraszamy do Polityki Prywatności.

Loading

REGULAMIN Akcji Floor Care 2019

Kundenservice

REGULAMIN Akcji Floor Care 2019

I. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Kärcher Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (31-346), ul. Stawowa 138-140, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113551, NIP: 677-00-70-293, REGON: 350468108, kapitał zakładowy 3 000 000,00 zł reprezentowana przez Jacka Olko – Dyrektor Zarządu (dalej „Organizator”).

1.2. Akcja Promocyjna organizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma zasięg ogólnopolski.

1.3. Czas trwania Akcji Promocyjnej obejmuje okres:
- sprzedaż urządzeń objętych Akcją Promocyjną: od 01.02.2019 do 31.12.2019 roku lub do wyczerpania zapasów
- sprzedaż profesjonalnych produktów Kärcher w Punktach Sprzedaży związana z przekazaniem Sprzedawcy przez Uczestnika Akcji Vouchera zakupowego: od 01.02.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.

1.4. Akcją objęte jest urządzenie szorująco – zbierające B 40 (dalej Urządzenie) we wszystkich dostępnych wersjach zasilania i/ lub wyposażenia.

1.5. Wszystkie urządzenia objęte Akcją Promocyjną są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty, instrukcje obsługi i są objęte gwarancja producenta.

1.6. Kärcher zastrzega sobie możliwość przedłużenia lub skrócenia Akcji Promocyjnej oraz prawo do rozszerzenia lub ograniczenia zakresu Akcji Promocyjnej, jak również do podejmowania innych działań promocyjnych dotyczących produktów uczestniczących w Akcji Promocyjnej.

1.7. Regulamin stanowi podstawę Akcji oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

Definicje pojęć:
Akcja Promocyjna (dalej Akcja lub Promocja) - akcja organizowana i prowadzona przez Organizatora, w której Uczestnik Akcji wraz z zakupem urządzenia objętego Akcją Promocyjną otrzymuje od Sprzedawcy Voucher zakupowy o wartości 2000,00 pln brutto. Voucher zakupowy upoważnia Uczestnika Akcji do jednorazowego zakupu profesjonalnych produktów marki Kärcher, przy czym Uczestnik Akcji dokonując zakupu otrzyma rabat na produkty w kwocie odpowiadającej wartości Vouchera.

Kupując produkty marki Kärcher, Uczestnik Akcji otrzyma fakturę, której wartość pomniejszona zostanie o wartość Vouchera zakupowego, jednak minimalna wartość faktury wyniesie 1,00 pln netto.

Uczestnik Akcji: osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która w okresie trwania Akcji zakupi nowe, profesjonalne urządzenie marki Kärcher, wymienione w ustępie 1.4 Regulaminu, we wskazanym Punkcie Sprzedaży. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jest dobrowolne.

Produkty marki Kärcher: towary Kärcher z grupy Professional, zakupione u Organizatora, sprzedane Uczestnikowi Akcji, przy zakupie których Uczestnik otrzymuje rabat wynikający z otrzymanego Vouchera zakupowego.

Punkt Sprzedaży: miejsce sprzedaży detalicznej Uczestnikowi Akcji urządzeń biorących udział w Akcji oraz produktów marki Kärcher, znajdujące się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prowadzone przez Autoryzowanego Partnera Kärcher biorącego udział w Akcji oraz sklepy własne firmy Kärcher. Z Akcji wyłączona jest sprzedaż internetowa. Aktualna lista Punktów Sprzedaży biorących udział w Akcji znajduje się na stronie internetowej www.kaercher.com/pl/floor-care-2019

Autoryzowany Partner Kärcher biorący udział w Akcji Promocyjnej (dalej Autoryzowany Partner Kärcher): oznacza przedsiębiorcę, który podpisał Umowę o współpracy handlowej z Organizatorem, zajmującego się autoryzowaną dystrybucją produktów marki Kärcher, który w trakcie trwania Akcji sprzeda Uczestnikowi akcji urządzenie objęte Akcją Promocyjną wraz z Voucherem zakupowym o wartości 2000,00 pln brutto. Autoryzowany Partner w ramach Akcji – po przekazaniu przez Uczestnika Vouchera Zakupowego - dokona sprzedaży produktów marki Kärcher oraz wystawi fakturę Uczestnikowi Akcji pomniejszoną o wartość Vouchera zakupowego, przy czym wartość faktury nie może być mniejsza niż 1,00 pln netto.
Sprzedawca: osoba zatrudniona u Autoryzowanego Partnera Kärcher biorącego udział w Akcji oraz osoby zatrudnione u Organizatora, zajmujące się sprzedażą urządzeń objętych Akcją Promocyjną oraz produktów marki Kärcher.

Czas trwania Akcji - Akcją Promocyjną objęte są wyłącznie produkty nowe, zakupione w okresie od dnia 01.02.2019 r. do 31.12.2019 r. przez Uczestnika Akcji we wskazanych Punktach Sprzedaży Kärcher.

Pojęcia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają znaczenie nadane im w tym Regulaminie.

II. Warunki uczestnictwa w Akcji

2.1. W Akcji nie mogą uczestniczyć osoby zatrudnione u Organizatora lub w Punktach Sprzedaży prowadzących sprzedaż produktów Organizatora.

III. Zasady Akcji

3.1. Uczestnik Akcji „Floor Care 2019” wraz z zakupem urządzenia objętego Akcją otrzymuje od Sprzedawcy Voucher zakupowy o wartości 2 000,00 pln brutto. Voucher zakupowy upoważnia Uczestnika Akcji do jednorazowego zakupu produktów marki Kärcher przy czym Uczestnik Akcji dokonując zakupu otrzyma rabat na produkty w kwocie odpowiadającej wartości Vouchera. Kupując produkty, Uczestnik Akcji otrzyma fakturę, której wartość pomniejszona zostanie o wartość Vouchera zakupowego, jednak wartość faktury nie może być mniejsza niż 1,00 pln netto.

3.2. Posiadacz Vouchera Zakupowego może go zrealizować w jednym z Punktów Sprzedaży Kärcher przekazując Voucher zakupowy Sprzedawcy Autoryzowanego Partnera Kärcher w jego Punkcie Sprzedaży lub Pracownikowi Organizatora w sklepach własnych firmy Kärcher.

3.3. Vouchery zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

3.4. Voucher zakupowy jest ważny i możliwy do wykorzystania od daty zakupu urządzenia objętego Akcją Promocyjną do dnia 31.12.2019 roku.

3.5. Przy zakupie produktów marki Kärcher wynikającym z realizacji Vouchera zakupowego, Uczestnik Akcji zobowiązuje się do przekazania Vouchera Sprzedawcy Autoryzowanego Partnera Kärcher lub Pracownikowi Organizatora.

3.6. Vouchera zakupowego nie można wykorzystać na zakup urządzenia biorącego udział w promocji.

3.7. Urządzenia objęte Akcją promocyjną nie podlegają zwrotom.

3.8. W przypadku skorzystania przez Uczestnika Akcji z uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne polegającego na odstąpieniu od umowy sprzedaży urządzenia objętego Akcją i w związku z tym konieczności wystawienia Uczestnikowi Akcji faktury korygującej, Uczestnik zobowiązany jest również do zwrotu produktów Kärcher, które nabył za przekazaniem Autoryzowanemu Partnerowi Vouchera zakupowego.

3.9. Lista Punktów Sprzedaży Kärcher biorących udział w Akcji dostępna jest na stronie internetowej www.kaercher.com/pl/floor-care-2019

3.10. Akcją Promocyjną objęte są wyłącznie produkty nowe, zakupione w okresie od dnia 01.02.2019 r. do 31.12.2019 r. przez Uczestnika Akcji we wskazanych Punktach Sprzedaży Kärcher znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

IV. Reklamacje i roszczenia

4.1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Akcją należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora lub drogą mailową na adres akcjaFC@karcher.com.pl

4.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Akcji.

4.3. Reklamacja powinna zawierać nazwę, imię, nazwisko, adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

4.5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony drogą mailową na adres, z którego przysłana została reklamacja w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

V. Dane osobowe

5.1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników Akcji jest Organizator, tj. Kärcher Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Stawowa 138-140, 31-346 Kraków.

5.2. Informujemy, że dane osobowe podane Organizatorowi przez Uczestników Akcji, w związku ze zgłoszeniem udziału w Akcji oraz zawarciem umowy znajdującej się w załączniku nr 1, będą zbierane w celu prawidłowego przeprowadzenia Akcji oraz w celach marketingu bezpośredniego, w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1); ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne.

5.3. W dowolnym momencie Akcji, Uczestnicy Akcji posiadają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez wysłanie email na adres rodo@pl.kaercher.com oraz prawo sprzeciwu przeciwko zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu danych Uczestnika Akcji. Cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oznacza jego rezygnację z udziału w Akcji oraz nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej cofnięciem.

5.4. Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. Organem nadzorczym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. Postanowienia końcowe

6.1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna pod adresem Organizatora, tj. Kärcher Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-346), ul. Stawowa 138-140 oraz na stronie internetowej www.karcher.pl do pobrania i zapisania w formacie PDF na urządzeniu końcowym użytkownika.

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Akcji pod warunkiem, że nie narusza to praw nabytych przez Uczestników przed ogłoszeniem zmiany Regulaminu.

6.3. Akcja „Floor Care 2019” nie łączy się z innymi Akcjami Promocyjnymi organizowanymi w tym samym czasie przez firmę Kärcher Sp. z o.o.

6.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty, opóźnienia lub
jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Akcji wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w tym m.in. za działania operatorów pocztowych, firm kurierskich czy operatorów telekomunikacyjnych.

6.5. Przystąpienie do Akcji Promocyjnej jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika Akcji z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacją.

6.6. Aktualny regulamin Akcji Promocyjnej dostępny będzie na stronie internetowej www.karcher.pl oraz w siedzibie Kärcher Sp. z o.o. i w Punktach Sprzedaży Kärcher biorących udział w Akcji.

6.7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.