Kundenservice

Regulamin Akcji Promocyjnej „Skrobaczka elektryczna EDI i akcesoria 2023”

§ 1. Określenie Organizatora

1. Organizatorem promocji „Skrobaczka elektryczna EDI i akcesoria 2023”, zwanej dalej Promocją, jest Kärcher Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Stawowa 138-140, 31-346 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113551, NIP: 677-00-70-293, REGON: 350468108, kapitał zakładowy 3 000 000,00 zł, zwana w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.

2. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego Kärcher sp. z o.o. oraz w Punktach sprzedaży określonych w § 3 niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż produkty wskazane w § 6 ust. 2 mogą być sprzedawane wyłącznie w jednym kanale sprzedaży. 

 

§ 2. Termin i miejsce Promocji

1. Promocja trwa od 01.01.2023 do 31.01.2023r. 

2. Pula urządzeń, przeznaczona na potrzeby niniejszej Promocji, jest ograniczona. Szczegółowe informacje w przedmiocie liczebności puli znajdują się w § 6 niniejszego Regulaminu.

3. Organizator poinformuje Uczestników Promocji o wyczerpaniu puli nagród niezwłocznie. Stosowny komunikat zostanie zamieszczony przez Organizatora na stronie internetowej sklepu internetowego Organizatora oraz podany do wiadomości Uczestników w każdym z Punktów Sprzedaży, określonych w § 3 niniejszego Regulaminu, poprzez  zamieszczenie stosownego komunikatu na trwałym nośniku w widocznym miejscu w każdym z Punktów Sprzedaży.

4. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma zasięg ogólnopolski.

 

§ 3. Punkty Sprzedaży

Niniejsza Promocja dotyczy urządzeń zakupionych w sklepie internetowym Organizatora oraz w następujących Punktach Sprzedaży:

Lp. /Nazwa / Punktu Sprzedaży / Adres Punktu Sprzedaży
1. / KÄRCHER CENTER WROCŁAW / ul. Ostrowskiego 13D, 53-238 Wrocław
2. / KÄRCHER CENTER ŁÓDŹ / ul. Inflancka 72, 91-848 Łódź
3. / KÄRCHER CENTER WARSZAWA ul. Radzymińska 332, 05-091 Ząbki - Warszawa
4. / KÄRCHER CENTER GDAŃSK / ul. Partyzantów 76, 80-254 Gdańsk
5. / KÄRCHER CENTER KATOWICE / al. Roździeńskiego 170, 40-203 Katowice
6. / KÄRCHER CENTER GLIWICE / ul. Pszczyńska 197, 44-100 Gliwice
7. / KÄRCHER CENTER POZNAŃ / ul. Szarych Szeregów 42, 60-462 Poznań
8. / KÄRCHER CENTER JAWCZYCE / ul. Poznańska 74, 05-850 Jawczyce
9. / KÄRCHER CENTER KRAKÓW / ul. Stawowa 138, 31-346 Kraków
 

 

§ 4. Uczestnicy Promocji

1. Uczestnikami Promocji mogą być:

a) pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego (tj. osoby fizyczne dokonujące z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową),

b) osoby prawne, jednostki organizacyjne, niemające osobowości prawnej lub pełnoletnie osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą i nabywające urządzenie marki Karcher w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodową,

zwane dalej „Uczestnikami” lub „Nabywcami”.

2. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

3. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, właściciele, udziałowcy, współwłaściciele  podmiotów gospodarczych, którzy odsprzedają dalej towary marki Karcher w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub osoby zatrudnione, bez względu na charakter stosunku prawnego, w tych podmiotach.

 

§ 5. Cel Promocji

Celem Promocji jest promowanie produktów marki Karcher poprzez ich sprzedaż w promocyjnej cenie.

 

§ 6. Zasady Promocji

1. W ramach niniejszej Promocji, Uczestnikowi, który spełnia warunki Promocji oraz który dokona w sklepie internetowym Organizatora lub Punkcie Sprzedaży zakupu Produktu objętego niniejszą Promocją, przyznany zostanie rabat na określony Produkt w wysokości określonej w ust. 2.

2. Niniejszą Akcją Promocyjną objęte są Produkty marki Karcher wskazane w poniższym zestawieniu. Poniższe zestawienie określa również liczebność puli każdego z Produktów, przeznaczonej na potrzeby niniejszej Promocji, a także wysokość rabatu przyznawanego przy zakupie określonego Produktu. 

Produkty Home & Garden

Lp. / Nazwa produktu / Numer katalogowy produktu / Pula Produktu przeznaczona na potrzeby niniejszej Promocji / Cena brutto produktu / Kanały sprzedaży
1. / EDI 4 elektrycz. Skrobaczka / 1.598-900.0 / 30 / 199.00 zł / Sklep internetowy oraz Punkty Sprzedaży
2. / EDI 4 Summer Kit / 2.644-255.0 / 30 / 89.00 zł / Sklep internetowy oraz Punkty Sprzedaży
3. / Ładowarka samochodowa / 2.644-250.0 / 30 / 79.00 zł / Sklep internetowy oraz Punkty Sprzedaży
4.  / EDI 4 Zamiennik podkładka / 2.644-357.0 / 30 / 39.00 zł / Sklep internetowy oraz Punkty Sprzedaży
 

3. W przypadku dokonania zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora, rabat naliczony zostanie automatycznie i będzie widoczny w podsumowaniu zamówienia. Wygląd „koszyka” w sklepie internetowym Organizatora ma charakter wyłącznie informacyjny.

4. W przypadku dokonania zakupów w jednym z Punktów Sprzedaży, rabat widoczny będzie na dowodzie zakupu.

5. O udziale w niniejszej Promocji decyduje kolejność dokonania zakupów.

6. Celem umożliwienia skorzystania z Promocji przez jak największą ilość Uczestników, Organizator ogranicza możliwość zakupu danego Produktu na warunkach promocyjnych do 5 sztuk łącznie przez cały okres trwania Promocji. Większą ilość sztuk danego produktu Uczestnik może nabyć po cenach regularnych, kontaktując się z Organizatorem pod numerami sklepu internetowego: 12 63 97 284 oraz pod adresem e-mail: ekarcher@karcher.com.pl. Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

7. Promocja dotyczy określonych Produktów nabytych w sklepie internetowym Organizatora oraz w Punktach Sprzedaży określonych w § 3 niniejszego Regulaminu.

8. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi Promocjami organizowanymi przez Organizatora.

 

§ 7. Zakupy w sklepie internetowym

Warunki zakupu w sklepie internetowym są określone w regulaminie sklepu na stronie internetowej Organizatora Promocji. Regulamin dostępny pod adresem: https://www.kaercher.com/pl/ekaercher/regulamin-sklepu-internetowego-ekaercher.html

 

§ 8. Odstąpienie od Umowy

1. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach niniejszej Akcji Promocyjnej w oparciu o art. 27 i następne ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu produktu, tzn. do:

- przesłania go do magazynu Organizatora na adres: Karcher sp. z o.o., ul. Stawowa 140, 31 – 346 Kraków; albo

- dostarczenia do Punktu Sprzedaży, w którym określony Produkt został zakupiony.

2. Wszelkie koszty związane ze zwrotem produktu  po złożeniu przez Uczestnika Akcji oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, ponosi Uczestnik Akcji.

3. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach niniejszej Akcji Promocyjnej, Organizator dokona zwrotu środków Uczestnikowi Promocji w tej samej formie, w której nastąpiła płatność za zwracane produkty, w kwocie równej wartości brutto produktu po uwzględnieniu otrzymanego przez Uczestnika rabatu.

4. Do ustalenia łącznej wartości brutto zwracanych produktów stosuje się ceny katalogowe określonych produktów, widoczne na dowodzie zakupu.

5. Postanowienia § 8 ust. 1 – 4 stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy sprzedaży w oparciu o art. 560 k.c.

 

§ 9. Dane osobowe Uczestników

1. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz osób składających reklamacje związane z Promocją jest Kärcher Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres: 31-346 Kraków, ul. Stawowa 138-140).

2. Dane osobowe Uczestników, tj. dane wskazane w formularzu rejestracji, takie jak: imię, nazwisko, adres i numer rachunku bankowego, przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji, w tym  w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, w celu wydania nagród oraz w celach sprawozdawczości podatkowej. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na przeprowadzeniu Promocji oraz wydaniu nagród. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach sprawozdawczości podatkowej jest ich niezbędność dla realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

3. Dane osobowe osób składających reklamacje, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny oraz inne dane osobowe podane w treści reklamacji, będą przetwarzane w celu ustosunkowania się do reklamacji i przekazania odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na konieczności rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi na nią.

4. Dane osobowe Uczestników oraz osób składających reklamacje mogą być także przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na obronie interesów gospodarczych.

5. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Promocji i otrzymania nagrody, a w przypadku osoby składającej reklamację – niezbędne do ustosunkowania się do niej i przekazania odpowiedzi. Niepodanie wymaganych danych przez Uczestników powoduje brak możliwości wzięcia udziału w Promocji i otrzymania nagrody, a w przypadku osoby składającej reklamację – brak możliwości rozpatrzenia reklamacji przez Administratora.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie niezbędności dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą, skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

7. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail: rodo@pl.kaercher.com.

8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe przetwarzane w związku z organizacją Promocji podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym w szczególności dostawcom usług IT, dostawcom usług księgowych, dostawcom usług prawnych. Wszystkie podmioty, którym będą przekazywane dane osobowe przetwarzane w związku z organizacją Promocji, będą je przetwarzać na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z poleceniami Administratora.

9. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo uzyskania ich kopii,

b) prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

c) prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

f) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

10. Osoby, których dane są przetwarzane mogą realizować prawa, o których mowa powyżej, kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w ust. 7 powyżej.

11. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

12. Dane osobowe przetwarzane w związku z organizacją Promocji nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

13. Dane osobowe przetwarzane w związku z organizacją Promocji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

14. Uczestnik jest obowiązany w okresie trwania Promocji do informowania Organizatora na piśmie bądź drogą mailową na adres rodo@pl.kaercher.com o każdej zmianie w zakresie danych osobowych.

 

§ 10. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Promocją należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem na adres siedziby Organizatora lub drogą mailową na adres: ekarcher@karcher.com.pl w terminie do dnia 28.02.2023.

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.

3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie odpowiadającej formie, w jakiej została złożona reklamacja, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu. Niniejsze postanowienie nie wpływa na prawa Uczestników Akcji wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z regulaminem sklepu internetowego Organizatora Promocji. Regulamin dostępny pod adresem:

https://www.kaercher.com/pl/ekaercher/regulamin-sklepu-internetowego-ekaercher.html

 

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Aktualny regulamin Promocji dostępny będzie na stronie internetowej: www.karcher.pl oraz w Punktach Sprzedaży, określonych w § 3 niniejszego Regulaminu.

2. Dodatkowe informacje o Promocji będą udzielane pod numerami sklepu internetowego: 12 63 97 284 oraz pod adresem e-mail: ekarcher@karcher.com.pl. Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

3. We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o ile nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników. Zmiana niniejszego Regulaminu jest możliwa w szczególności w następujących okolicznościach:

a)      w przypadku zmiany istniejących lub wprowadzenia nowych przepisów prawa, które mają bezpośredni wpływ na treść Regulaminu, w szczególności na przeprowadzenie Promocji na zasadach w nim ustalonych i powodują konieczność zmiany tej treści;

b)      w przypadku dokonania zmian na korzyść Uczestników Akcji.

5. Zmiany niniejszego Regulaminu zostaną opublikowane najpóźniej z 1 – dniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej: ekarcher@karcher.com.pl oraz podane do wiadomości Uczestników w każdym z Punktów Sprzedaży, określonych w § 3 niniejszego Regulaminu, poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w widocznym miejscu w Punkcie Sprzedaży.