Regulamin promocji „Jedna bateria dwa urządzenia – kosiarka i podkaszarka!”

Kundenservice

Regulamin promocji „Jedna bateria dwa urządzenia – kosiarka i podkaszarka!”

§ 1 Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

1. Organizator – Kärcher Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Stawowa 138-140, 31-346 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000113551 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, której nadano numer identyfikacyjny NIP:
677-00-70-293 oraz numer statystyczny REGON: 350468108, o kapitale zakładowym
w wysokości 3 000 000,00 zł.

2. Produkt promocyjny – jeden z modeli produktów oferowanych przez Organizatora na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oznaczonych na stronie: https://www.kaercher.com/pl/home-garden/narzedzia-ogrodowe.html i w § 3 ust. 1 poniżej.

3. Produkt za 1 zł – produkt, który Uczestnik otrzyma w cenie 1 zł brutto przy zakupie
z Produktem promocyjnym, wskazany w § 3 ust. 1 poniżej;

4. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, dokonująca zakupu produktu w  charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).

5. Strona internetowa – strona WWW o adresie https://www.kaercher.com/pl/home-garden/narzedzia-ogrodowe.html utrzymywana przez Organizatora w celu bieżącej obsługi promocji oraz komunikacji z  Uczestnikiem w sprawach dotyczących promocji.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Promocja prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w sklepie internetowym Organizatora pod adresem: https://www.kaercher.com/pl/ekaercher.html (Sklep internetowy), oraz w sieci dystrybucji produktów Kärcher w Polsce https://www.kaercher.com/pl/gdzie-kupic.html.

3. Promocja obowiązuje:

a) w Sklepie Internetowym od 01.03.2021 r. od godz. 10:00 do 31.08.2021 r. do godz. 23:45 (decyduje data i godzina wysłania Zamówienia / Rezerwacji na serwer Sklepu Internetowego) lub do wyczerpania magazynowych zapasów Produktów promocyjnych i/lub Produktów za 1 zł brutto.,

b) w Sklepach stacjonarnych i wybranych sklepach internetowych od 01.03.2021 r. od godz. 10:00 do 31.08.2021 r. (w godzinach ich funkcjonowania) albo do wyczerpania magazynowego zapasu łącznej Liczby Produktów Promocyjnych, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Celem promocji jest umożliwienie zakupienia Produktu promocyjnego razem z Produktem za 1 zł brutto, możliwie największej liczbie Uczestników, z zastrzeżeniem ograniczeń opisanych w §4 niniejszego regulaminu.

§ 3 Zasady promocji

1. Przedmiotem promocji objętej niniejszym regulaminem są:

I. podkaszarka LTR 18-25 Battery (18 V) (nr katalogowy 1.444-300.0) dodany do zamówienia jako Produkt za 1 zł przy zakupie Produktu promocyjnego: kosiarki LMO 18-33 Battery Set (18 V) (nr katalogowy 1.444-401.0)

II. podkaszarka LTR 18-25 Battery (18 V) (nr katalogowy 1.444-300.0) dodany do zamówienia jako Produkt za 1 zł przy zakupie Produktu promocyjnego: kosiarki LMO 18-36 Battery Set (18 V) (nr katalogowy 1.444-421.0)

III. podkaszarka LTR 36-33 Battery (36 V) (nr katalogowy 1.444-350.0) dodany do zamówienia jako Produkt za 1 zł przy zakupie Produktu promocyjnego: kosiarki LMO 36-40 Battery Set  (36 V) (nr katalogowy 1.444-450.0)

IV. podkaszarka LTR 36-33 Battery (36 V)) (nr katalogowy 1.444-350.0) dodany do zamówienia jako Produkt za 1 zł przy zakupie Produktu promocyjnego: kosiarki LMO 36-46 Battery Set (36 V) (nr katalogowy 1.444-470.0)

2. Aby Uczestnik mógł skorzystać z promocji poprzez Sklep Internetowy powinien skontaktować się z nim w tej sprawie.

3. W przypadku zakupów w Sklepie stacjonarnym zostanie udzielony odpowiedni Rabat tak, aby cena podkaszarki w danym zestawie promocyjnym wynosiła 1 zł (brutto). Przy czym Rabat może być udzielony tylko w momencie wystawiania dokumentu sprzedaży.

§ 4 Ograniczenia akcji promocyjnej

1. Ilość produktów dostępnych w niniejszej promocji jest ograniczona do zapasów magazynowych.

2. Możliwość zakupu w ramach akcji promocyjnej jest ograniczona do maksymalnie 1 szt. tego samego Produktu promocyjnego. Zamówienie większej ilości Produktów promocyjnych nie zostanie uwzględnione, a przy dokonaniu płatności za takie zamówienie, zostanie ono zwrócona Zamawiającemu.

3. Nie udziela się dodatkowych rabatów w przypadku zakupu produktów objętych promocją.

4.  W przypadku skorzystania z prawa zwrotu Produktu promocyjnego, zwrotowi podlega także Produkt za 1zł.

5. Odstąpienie przez Uczestnika od umowy powoduje obowiązek zwrotu również Produktu za 1 zł.

6. Powyższe założenia w żaden sposób nie ograniczają praw Uczestnika do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

7. Z uwagi na definicję Uczestnika zawartą w § 1 ust. 5 niniejszego regulaminu, nie można wziąć udziału w promocji na podstawie zakupu, który nie jest dokonywany w charakterze konsumenta. Za taki zakup uważane są zamówienia, które są związane bezpośrednio z  prowadzoną przez kupującego działalnością gospodarczą lub zawodową („na firmę”).

8. W przypadku, gdy zakup (zamówienie) zgodnie z powyższym nie jest dokonywany przez kupującego w charakterze konsumenta, choćby kupujący się za konsumenta podawał, Organizator ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia na promocyjnych warunkach, wstrzymać realizację takiego zamówienia (zakupu) albo też domagać się zapłaty ceny za zamówienie z pominięciem promocyjnych warunków – zwłaszcza, gdy już po dostawie przedmiotu zamówienia Organizator dowiedział się okolicznościach przemawiających za tym, że kupujący nie działał w charakterze konsumenta.

9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 5 Reklamacje

1.  Reklamacje można składać w dowolny sposób, np. korzystając z formularza zamieszczonego na stronie: https://www.kaercher.com/pl/serwis-i-wsparcie/wsparcie-i-obsluga-klienta/kontakt.html. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji osoby składającej reklamację, jak również opis podstawy reklamacji.

2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony informacją zwrotną, która zostanie przesłana Uczestnikowi w zależności od wybranej przez Uczestnika formy złożonej reklamacji, na piśmie lub na adres poczty elektronicznej, z którego została zgłoszona reklamacja.

4. Przy rozpatrywaniu reklamacji, Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa polskiego. Niezależnie od możliwości wszczęcia postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym oraz prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów.

§ 6 Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzania promocji opisanej w  niniejszym regulaminie. Dane osobowe Uczestników, którzy złożyli reklamację dotyczącą promocji są przetwarzane w celu rozpatrzenia ich reklamacji. Administratorem danych osobowych Uczestników jest spółka Kärcher Sp. z o. o. która ma swoją siedzibę w Krakowie wie przy ul. Stawowa 138-140.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Promocji.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji udziału w Promocji, w szczególności ustalenia prawa do udziału w Promocji na zasadach określonych w Regulaminie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Dane Uczestników przetwarzane będą również w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, w szczególności z przepisów prawa podatkowego oraz odpowiedzialności cywilnej (na 5 podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO). Ponadto dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych (jeżeli udzielono zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub jeżeli podstawą prawną przetwarzania są dozwolone, prawnie uzasadnione interesy administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Dane osobowe Uczestników mogą być również wykorzystywane w prawnie dozwolonych i uzasadnionych interesach Administratora danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO) związanych z analizą i raportowaniem danych dotyczących realizacji Promocji (łącznie jako „Cele przetwarzania”).

4. Na potrzeby Promocji mogą być przetwarzane dane osobowe Uczestników: imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników w zależności od sytuacji jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO.

6. Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być:

1) podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności podwykonawcy w procesie organizacji Promocji,

2) podmioty zapewniające obsługę lub udostępniające systemy teleinformatyczne,

3) podmioty świadczące usługi mediowe, reklamowe, marketingowe, doradcze, w tym prawne, - w zakresie w jakim jest to uzasadnione Celami przetwarzania.

7. Dane osobowe Uczestników mogą także zostać udostępnione innym spółkom wchodzącym
w skład Grupy Kärcher do celów związanych z wykonywaniem działalności oraz weryfikacji celów wskazanych powyżej i mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (w takim przypadku Kärcher przyjmie odpowiednie zabezpieczenia praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z wymogami RODO).

8. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Celów przetwarzania. W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy. Następnie dane Uczestników będą przechowywane przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi Administratora przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi oraz przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej.

9. Dane osobowe będą chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Kärcher może także przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu przesyłania informacji reklamowych według profilu klienta Uczestnika określonego na podstawie 6 osobistych preferencji i zainteresowań, jeżeli Uczestnik udzieli wyraźnej zgody i w przewidzianym w niej zakresie. Decyzje w powołanym zakresie mogą być podejmowane automatycznie. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie przesyła informacje reklamowe według profilu klienta Uczestnika.

11. Uczestnikom przysługuje prawo do:

1) informacji o przetwarzaniu danych osobowych,

2) dostępu do danych osobowych,

3) uzyskania kopii danych osobowych udostępnionych Administratorowi,

4) przenoszenia danych osobowych do innego administratora,

5) żądania sprostowania danych osobowych,

6) żądania usunięcia danych osobowych,

7) sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,

8) sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych,

9) wycofania zgody w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

10) ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

12. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

13. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być́ kierowane do Administratora.

14.  Do przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby przeprowadzenia promocji znajdują również zastosowanie Zasady przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu ze strony internetowej www.kaercher.pl, które są dostępne na https://www.kaercher.com/pl/ekaercher/polityka-prywatnosci.html.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2021.

2. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania promocji w siedzibie Organizatora oraz na Stronie internetowej: https://www.kaercher.com/pl/home-garden/narzedzia-ogrodowe.html.

3. W przypadku, gdy jest to konieczne dla realizacji celu promocji oraz ochrony praw innych Uczestników do skorzystania z promocji, Organizator ma prawo prowadzić postępowanie wyjaśniające, aby usunąć ewentualne wątpliwości co do tożsamości osoby składającej zamówienie, związku zamówienia z prowadzoną działalnością gospodarczą, autentyczności danych osobowych podanych w zamówieniu, czy też zgodności postępowania osoby składającej zamówienie z niniejszym regulaminem. Organizator może zwłaszcza zwrócić się do osoby, która złożyła zamówienie, o podanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania dodatkowych informacji i/lub złożenia oświadczeń związanych z udziałem w niniejszej promocji, np. dotyczących tego, czy zakup rzeczywiście został dokonany w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w promocji osób, co do których stwierdzono, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, naruszenie postanowień niniejszego regulaminu, np.:

a) dokonywanie zakupów (składanie zamówień) w ramach promocji jedynie pozornie w charakterze konsumenta, a w rzeczywistości w sposób sprzeczny z celem promocji, np. przy użyciu fikcyjnych danych osobowych lub danych osobowych innej osoby bez jej zgody, lub
b) prowadzenie działań, które mają na celu obejście niniejszego regulaminu, zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania promocji.

W przypadku stwierdzenia, że zamówienie zostało złożone z naruszeniem lub obejściem niniejszego regulaminu (zwłaszcza, gdy zostało złożone w celu związanym bezpośrednio z  działalnością gospodarczą lub zawodową), osoba, która je złożyła może zostać wykluczona z udziału w  promocji, a zamówienie może zostać zrealizowane z pominięciem promocyjnych warunków opisanych w niniejszym regulaminie.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.