Nasza strona wykorzystuje pliki cookies

Niektóre pliki cookies na tej stronie są niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania. Możesz usunąć lub zablokować umieszczanie plików cookies w swojej przeglądarce internetowej jednak niektóre części tej strony mogą nie działać prawidłowo. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Po więcej informacji na temat cookies zapraszamy do Polityki Prywatności.

Loading

REGULAMIN Akcji "Poznaj skuteczność działania szorowarek i zamiatarek Karcher!"

Kundenservice

REGULAMIN Akcji "Poznaj skuteczność działania szorowarek i zamiatarek Kärcher!" (dalej ,,Regulamin”)

I. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem akcji jest Kärcher Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 31-346, ul. Stawowa 138-140, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000113551, NIP: 677-00-70-293, REGON: 350468108, kapitał zakładowy 3 000 000,00 zł  reprezentowana przez Jacka Olko – Dyrektor Zarządu (dalej „Organizator”).

1.2. Akcja polega na przeprowadzeniu prezentacji technologii czyszczenia w obiektach Uczestników, wyłonionych z grupy Zgłaszających się do Akcji, przy wykorzystaniu produktów z grupy szorowarek i zamiatarek firmy Kärcher.

1.3. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4. Regulamin stanowi podstawę Akcji oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

1.5. Definicje pojęć:

Zgłaszający się do Akcji:

a) osoba fizyczna spełniająca warunki określone   w pkt II Regulaminu, która, wyrażając wolę przeprowadzenia pokazu technologii czyszczenia przy użyciu produktów Kärcher zarejestruje się  na stronie https://www.kaercher.com/pl/pokazy-urzadzen.html

b) osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą bądź będąca wspólnikiem spółki cywilnej spełniająca warunki określone w pkt II Regulaminu, która, wyrażając wolę przeprowadzenia pokazu technologii czyszczenia przy użyciu produktów Kärcher zarejestruje się  na stronie  https://www.kaercher.com/pl/pokazy-urzadzen.html

c) spółka prawa handlowego spełniająca warunki określone w pkt II Regulaminu, która, wyrażając wolę przeprowadzenia pokazu technologii czyszczenia przy użyciu produktów Kärcher zarejestruje się  na stronie  https://www.kaercher.com/pl/pokazy-urzadzen.html

Czas Trwania Akcji: Czas trwania akcji obejmuje okres:

- termin nadsyłania zgłoszeń: od 01.07.2019 do 31.08.2019 roku

- termin przeprowadzania pokazów: do 31.10.2019

Pojęcia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają znaczenie nadane im w tym Regulaminie.

II. Warunki uczestnictwa w Akcji
 
2.1. Akcja jest przeznaczona wyłącznie dla podmiotów, które w momencie wzięcia udziału w Akcji spełniają warunki określone w punktach poniżej. (dalej „Zgłaszający się do Akcji”)

2.1.1. W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej  wymagane jest jednocześnie spełnienie następujących warunków:

a) ukończyły 18 rok życia;

b) posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

c) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;

d) zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia;

e) wyraziły wolę przeprowadzenia pokazu technologii czyszczenia przy użyciu produktów Kärcher we wskazanym obiekcie i zarejestrowały się  do dnia 31.08.2019 na stronie https://www.kaercher.com/pl/pokazy-urzadzen.html

2.1.2. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wymagane jest jednoczesne spełnienie następujących warunków:

a) prowadzą działalność wpisaną do CEIDG, która w czasie trwania akcji nie jest zawieszona, posiadają numer NIP i REGON

b) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;

c) zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia;

d) wyraziły wolę przeprowadzenia pokazu technologii czyszczenia przy użyciu produktów Kärcher we wskazanym obiekcie i zarejestrowały się  do dnia 31.08.2019 na stronie https://www.kaercher.com/pl/pokazy-urzadzen.html

2.1.3. W przypadku spółek prawa handlowego wymagane jest jednoczesne spełnienie następujących warunków:

a) wpis do Krajowego Rejestru Sądowego;

b) zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia;

c) wyraziły wolę przeprowadzenia pokazu technologii czyszczenia przy użyciu produktów Kärcher we wskazanym obiekcie i zarejestrowały się  do dnia 31.08.2019 na stronie https://www.kaercher.com/pl/pokazy-urzadzen.html

2.2. W Akcji nie mogą uczestniczyć osoby zatrudnione u Organizatora lub w Punktach Sprzedaży prowadzących sprzedaż produktów Organizatora. 

III.  Zasady Akcji

3.1. Z zarejestrowanych Zgłaszających się do Akcji, wyłonionych zostanie 40 podmiotów (dalej „Uczestnik”), dla których przeprowadzony zostanie bezpłatny pokaz technologii czyszczenia przy wykorzystaniu produktów firmy Kärcher wskazanych w punkcie 3.18.

3.2. Uczestnikami zostanie 40 (czterdziestu)  ze Zgłaszających się do Akcji, którzy – w ocenie Organizatora - w najciekawszy sposób uargumentują potrzebę, aby w ich obiekcie przeprowadzona została prezentacja technologii czyszczenia Kärcher.

3.3. Uczestnik zobowiązany jest, przed pokazem, do wypełnienia przesłanego droga e-mailową formularza pokazowego, który pozwoli Organizatorowi na optymalne przygotowanie pokazu technologii czyszczenia u Uczestnika.

3.4. Podanie niewystarczających danych niezbędnych do zorganizowania pokazu technologii czyszczenia lub podanie niezgodnych ze stanem faktycznym danych może spowodować, że Organizator odmówi  przeprowadzenia pokazu u Uczestnika.

3.5. Prezentacja technologii czyszczenia przeprowadzona zostanie przez Pracownika lub/i  Współpracownika firmy Kärcher w miejscu wskazanym przez Uczestnika Akcji w formularzu pokazowym.

3.6. Uczestnik zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich warunków technicznych i bezpieczeństwa umożliwiających przeprowadzenie pokazu (ze szczególnym uwzględnieniem możliwości rozładunku samochodu dostawczego oraz wjazdu urządzenia w miejsce wykonywania pokazu)

3.7. Uczestnik, w przypadku używania urządzenia podczas pokazu, jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń Pracownika wykonującego pokaz.

3.8. Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia ankiety po pokazie i przesłanie na  adres e-mailowy poznajtechnologie@karcher.com.pl.

3.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Uczestnika oraz za wszelkie, niezgłoszone pisemnie Organizatorowi zmiany tych danych.

3.10. Akcją objęte są poniżej wymienione urządzenia:

Urządzenia prezentacyjne

Szorowarki oraz zamiatarki firmy Kärcher

IV.  Reklamacje i roszczenia

4.1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Akcją  można składać na piśmie wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora lub drogą mailową na adres: poznajtechnologie@karcher.com.pl

4.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Zgłaszającym się do  Akcji.

4.3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

4.5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony drogą e-mailową na adres wskazany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

V.  Dane osobowe

5.1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników Akcji jest Organizator, tj. Kärcher Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Stawowa 138-140, 31-346 Kraków.

5.2. Informujemy, że dane osobowe podane Organizatorowi przez Zgłaszających się do Akcji, w związku ze zgłoszeniem udziału w Akcji, będą zbierane w celu prawidłowego przeprowadzenia Akcji oraz w celach marketingu bezpośredniego, w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1); ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne.

5.3. W dowolnym momencie Akcji, Zgłaszający się do Akcji posiadają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez wysłanie email na adres rodo@pl.kaercher.com oraz prawo sprzeciwu przeciwko zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu danych Zgłaszającego się do Akcji. Cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych Zgłaszającego się do Akcji oznacza jego rezygnację z udziału w Akcji oraz nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej cofnięciem.

5.4. Zgłaszającemu się do Akcji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI.  Postanowienia końcowe

6.1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna pod adresem Organizatora, tj. Kärcher Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-346), ul. Stawowa 138-140 oraz na stronie internetowej www.karcher.pl do pobrania i zapisania w formacie PDF na urządzeniu końcowym użytkownika.

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania Akcji pod warunkiem, że nie narusza to praw nabytych przez Zgłaszających się do Akcji przed ogłoszeniem zmiany regulaminu

6.3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.