RM 768 iCapsol środek do pielęgnacyjnego czyszczenia wykładzin, 10l

Wydajny szampon do czyszczenia wykładzin dywanowych. Do zastosowania z urządzeniami jednotarczowymi.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 10
Opakowanie (szt.) 1
pH 6,1
Waga (kg) 10,4
Waga z opakowaniem (kg) 11,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 230 x 188 x 307

Właściwości

 • Bardzo krótki czas schnięcia (20 - 120 minut)
 • Technologia iCapsol: nie trzeba płukać, dlatego powierzchnie nie są przemoczone
 • Rozpuszcza olej, tłuszcz i zabrudzenia mineralne
 • Odpowiedni do czyszczenia za pomocą szczotki lub padu
 • Bezpieczne działanie czyszczące
 • Wolny od środków wybielających
 • Przyjemny, świeży zapach
 RM 768 iCapsol środek do pielęgnacyjnego czyszczenia wykładzin, 10l
 RM 768 iCapsol środek do pielęgnacyjnego czyszczenia wykładzin, 10l
 RM 768 iCapsol środek do pielęgnacyjnego czyszczenia wykładzin, 10l
 RM 768 iCapsol środek do pielęgnacyjnego czyszczenia wykładzin, 10l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
 • Ostrzeżenie
 • H315 Działa drażniąco na skórę.
 • H319 Działa drażniąco na oczy.
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P264 Dokładnie umyć po użyciu.
 • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P332 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P302 + P352b W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody i mydła.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
 • Powierzchnie tekstylne
Akcesoria