RM 91 AGRI Piana alkaliczna, 10l

Silna piana alkaliczna przeznaczona do stosowania w kurnikach, oborach, stajniach chlewach i halach udojowych. Doskonale usuwa tłuste i mineralne zanieczyszczenia np. obornik.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 10
Opakowanie (szt.) 1
pH 13,5
Waga z opakowaniem (kg) 11,2

Właściwości

 • posiada doskonałe właściwości rozpuszczania tłuszczy i usuwania oganicznego materiału tj. odchody zwierzęce, resztki jedzenia
 • W 100% biodegradowalny
 • Nie uszkadza wyposażenia (inhibitory korozji)
 • Brak negatywnego wpływu na instalacje drenażu
 RM 91 AGRI Piana alkaliczna, 10l
 RM 91 AGRI Piana alkaliczna, 10l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
 • Niebezpieczny
 • H290 Może powodować korozję metali.
 • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
 • P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P405 Przechowywać pod zamknięciem.
 • P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

Wideo

Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
 • Stajnie i hale udojowe
Akcesoria