RM 92 AGRI Preparat zmiękczający, alkaliczny, 10l

Przeznaczony do usuwania zaschniętego obornika. Inhibitory korozji zabezpieczają metalowe elementy przed rdzewieniem. Doskonale nadaje się do stosowania w stajniach i halach udojowych.

Alkaliczny środek PressurePro Soaking Agent RM 92 Agri to znakomity wybór do wstępnego czyszczenia przed sięgnięciem po pianę RM 91 Agri. Kärcher zaleca stosowanie go do zlikwidowania wyjątkowo uporczywych i trudnych do usunięcia organicznych zanieczyszczeń w budynkach dla drobiu, trzody chlewnej i bydła oraz halach udojowych. Dzięki specjalnej konsystencji piana przylega również do pionowych powierzchni i rozpuszcza zanieczyszczenia, zanim zostaną całkowicie usunięte. To generuje finansowe i ekologiczne korzyści, ponieważ równoczesne namaczanie skraca czas czyszczenia i ilość potrzebnej wody. Formuła zawiera inhibitory korozji chroniące powierzchnie i przedmioty w oborze.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 10
Opakowanie (szt.) 1
pH 14
Waga z opakowaniem (kg) 13,2

Właściwości

 • posiada doskonałe właściwości rozpuszczania tłuszczy i usuwania oganicznego materiału tj. odchody zwierzęce, resztki jedzenia
 • Usuwa nawet zaschnięty obornik
 • W 100% biodegradowalny
 • Nie uszkadza wyposażenia (inhibitory korozji)
 • Brak negatywnego wpływu na instalacje drenażu
 RM 92 AGRI Preparat zmiękczający, alkaliczny, 10l
 RM 92 AGRI Preparat zmiękczający, alkaliczny, 10l
 RM 92 AGRI Preparat zmiękczający, alkaliczny, 10l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
 • Niebezpieczny
 • H290 Może powodować korozję metali.
 • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
 • P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P405 Przechowywać pod zamknięciem.
 • P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
 • Stajnie i hale udojowe
Akcesoria