RM 93 AGRI Preparat do czyszczenia powierzchni, kwaśny, 10l

Kwaśny preparat przeznaczony do czyszczenia powierzchni w halach udojowych, zlewniach mleka i stajniach. Usuwa uporczywe zabrudzenia takie jak kamień, zabrudzenia mineralne oraz rdzę.

Gęsta konsystencja naszego kwaśnego środka czyszczącego PressurePro Surface Cleaner RM 93 Agri jest specjalnie dostosowana do wymagań w związanych z czyszczeniem hali udojowych i mleczarni. Środek czyszczący o lepkiej konsystencji przylega do maszyn udojowych, ram, połączeń i szczelin. Nieorganiczne osady takie jak: osad z kamienia, rdza, kamień mleczny i kamień moczowy, błyskawicznie znikają. Mniejsze jest także ryzyko poślizgnięcia się zwierząt na powierzchniach, po których chodzą lub, na jakich stoją. Środek czyszczący RM 93 Agri można bezpiecznie użytkować w przypadku stali nierdzewnej, gresu i tworzyw sztucznych – najlepiej zamiennie z alkaliczną pianą czyszczącą PressurePro RM 91 Agri Kärcher, po to aby skutecznie zredukować ilość szkodliwych patogenów.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 10
Opakowanie (szt.) 1
pH 1,4
Waga z opakowaniem (kg) 11,4

Właściwości

 • Usuwa najbardziej uporczywe nieorganiczne zabrudzenia tj. wapń, rdza, kamień mleczny
 • W 100% biodegradowalny
 • Bardzo dobra kompatybilność materiałowa preparatu, nie uszkadza stali, plastiku czy stali nierdzewnej
 • Brak negatywnego wpływu na instalacje drenażu
 RM 93 AGRI Preparat do czyszczenia powierzchni, kwaśny, 10l
 RM 93 AGRI Preparat do czyszczenia powierzchni, kwaśny, 10l
 RM 93 AGRI Preparat do czyszczenia powierzchni, kwaśny, 10l
 RM 93 AGRI Preparat do czyszczenia powierzchni, kwaśny, 10l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
 • Niebezpieczny
 • H290 Może powodować korozję metali.
 • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
 • P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P405 Przechowywać pod zamknięciem.
 • P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
 • Hale udojowe, zlewnie mleka i stajnie
Akcesoria