RM 93 AGRI Preparat do czyszczenia powierzchni, kwaśny, 10l

Kwaśny preparat przeznaczony do czyszczenia powierzchni w halach udojowych, zlewniach mleka i stajniach. Usuwa uporczywe zabrudzenia takie jak kamień, zabrudzenia mineralne oraz rdzę.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 10
Opakowanie (szt.) 1
pH 1,4
Waga z opakowaniem (kg) 11,4

Właściwości

 • Usuwa najbardziej uporczywe nieorganiczne zabrudzenia tj. wapń, rdza, kamień mleczny
 • W 100% biodegradowalny
 • Bardzo dobra kompatybilność materiałowa preparatu, nie uszkadza stali, plastiku czy stali nierdzewnej
 • Brak negatywnego wpływu na instalacje drenażu
 RM 93 AGRI Preparat do czyszczenia powierzchni, kwaśny, 10l
 RM 93 AGRI Preparat do czyszczenia powierzchni, kwaśny, 10l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
 • Niebezpieczny
 • H290 Może powodować korozję metali.
 • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
 • P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P405 Przechowywać pod zamknięciem.
 • P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
 • Hale udojowe, zlewnie mleka i stajnie
Akcesoria