Środek czyszcząco-dezynfekujący, płyn RM 732, 5l

Działa bakteriobójczo, grzybobójczo i warunkowo wirusobójczo. Gwarantuje doskonałe efekty czyszczenia.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 5
Opakowanie 1
pH 9,9
Waga z opakowaniem (kg) 5,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 192 / 145 / 248

Właściwości

 • Rozpuszcza olej, tłuszcz i zabrudzenia mineralne
 • Bakteriobójcze, grzybobójcze (candida) i wirusobójcze (hepatitis B, HIV, HTLV-3, LAV)
 Środek czyszcząco-dezynfekujący, płyn RM 732, 5l
 Środek czyszcząco-dezynfekujący, płyn RM 732, 5l
 Środek czyszcząco-dezynfekujący, płyn RM 732, 5l
 Środek czyszcząco-dezynfekujący, płyn RM 732, 5l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
 • Niebezpieczny
 • H290 Może powodować korozję metali.
 • H315 Działa drażniąco na skórę.
 • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
 • H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/
 • P362+P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
 • P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

Wideo

Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
 • Czyszczenie kuchni przemysłowych
 • Czyszczenie i dezynfekcja
 • Czyszcznie SPA, siłowni
 • Czyszczenie powierzchni
 • Czyszczenie poczekalni i sal zabiegowych
 • Czyszczenie obiektów sanitarnych
Akcesoria