Środek dezynfekujący, płynny RM 735, 5l

Efektywny, neutralny środek dezynfekujący. Działa bakteriobójczo, grzybobójczo i warunkowo wirusobójczo (np. wirusowe zapalenie wątroby typu B).

Dezynfekujący neutralny (pH 7.5 w koncentracie) środek czyszczący. Działa bakteriobójczo, grzybobójczo i warunkowo wirusobójczo (np. na wirusowe zapalenie wątroby typu B). RM 735 przeznaczony jest do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi HD i HDS oraz ze spryskiwaczami wstępnymi. Dozowanie: HD/HDS 1-3%, BR/BD 1-3%

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 5
Opakowanie (szt.) 1
pH 7,6
Waga z opakowaniem (kg) 5,1

Właściwości

 • Środek do dezynfekcji powierzchni o wszechstronnym zastosowaniu
 • Skuteczny wobec bakterii (np. E. coli, S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa)
 • Skuteczny wobec bakterii (np. salmonella, listeria)
 • Skuteczny wobec drożdżaków (np. Candida albicans)
 • Skuteczny wobec wirusów osłonkowych (np. koronawirusów, HBV, HIV, H5N1, H1N1, Ebola)
 • Łagodny dla lakieru
 • Neutralny, dyskretny zapach
 • Bez zapachów i barwników
 Środek dezynfekujący, płynny RM 735, 5l
 Środek dezynfekujący, płynny RM 735, 5l
 Środek dezynfekujący, płynny RM 735, 5l
 Środek dezynfekujący, płynny RM 735, 5l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
 • Niebezpieczny
 • H315 Działa drażniąco na skórę.
 • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
 • P332 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
 • Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
 • Czyszczenie kuchni przemysłowych
 • Dezynfekcja powierzchni
 • Czyszczenie poczekalni i sal zabiegowych
 • Czyszcznie SPA, siłowni
 • Czyszczenie obiektów sanitarnych
Akcesoria