Środek dezynfekujący, płynny RM 735, 5l

Efektywny, neutralny środek dezynfekujący. Działa bakteriobójczo, grzybobójczo i warunkowo wirusobójczo (np. wirusowe zapalenie wątroby typu B).

Dezynfekujący neutralny (pH 7.5 w koncentracie) środek czyszczący. Działa bakteriobójczo, grzybobójczo i warunkowo wirusobójczo (np. na wirusowe zapalenie wątroby typu B). RM 735 przeznaczony jest do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi HD i HDS oraz ze spryskiwaczami wstępnymi. Dozowanie: HD/HDS 1-3%, BR/BD 1-3%

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 5
Opakowanie (szt.) 1
pH 7,6
Waga z opakowaniem (kg) 5,1

Właściwości

 • Środek do dezynfekcji powierzchni o wszechstronnym zastosowaniu
 • Skuteczny wobec bakterii (np. E. coli, S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa)
 • Skuteczny wobec bakterii (np. salmonella, listeria)
 • Skuteczny wobec drożdżaków (np. Candida albicans)
 • Skuteczny wobec wirusów osłonkowych (np. koronawirusów, HBV, HIV, H5N1, H1N1, Ebola)
 • Łagodny dla lakieru
 • Neutralny, dyskretny zapach
 • Bez zapachów i barwników
 Środek dezynfekujący, płynny RM 735, 5l
 Środek dezynfekujący, płynny RM 735, 5l
 Środek dezynfekujący, płynny RM 735, 5l
 Środek dezynfekujący, płynny RM 735, 5l
 Środek dezynfekujący, płynny RM 735, 5l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
 • Niebezpieczny
 • H315 Działa drażniąco na skórę.
 • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
 • P332 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
 • Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
 • Czyszczenie kuchni przemysłowych
 • Dezynfekcja powierzchni
 • Czyszczenie poczekalni i sal zabiegowych
 • Czyszcznie SPA, siłowni
 • Czyszczenie obiektów sanitarnych
Akcesoria