Kundenservice

Informujemy, że nastąpiła zmiana w Regulaminie dotyczącym promocji "30 miesięcy gwarancji ekstra na 30 lat Kärcher!". Zmiana dotyczy § 6 pkt. 5 - Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Regulamin Akcji Promocyjnej „30 miesięcy gwarancji ekstra na 30 lat Kärcher w Polsce!”

§ 1 Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

1. Organizator Promocji – Kärcher Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Stawowa 138-140, 31-346 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000113551 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, której nadano numer identyfikacyjny NIP: 677-00-70-293 oraz numer statystyczny REGON: 350468108, o kapitale zakładowym w wysokości 3 000 000,00 zł. („Organizator” lub „Kärcher”).

2. Nabywca – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, dokonująca zakupu produktu w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).


§ 2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin („Regulamin") określa zasady promocji „30 miesięcy gwarancji ekstra na 30 lat Kärcher w Polsce”, dalej zwanej jako „Promocja".

2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 01.03.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

3. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora, innych sklepów internetowych, a także za pośrednictwem stacjonarnych Punktów Sprzedaży.

4. Udział Nabywcy w Promocji nie wyklucza udziału w konkursach, loteriach, programach lojalnościowych oraz innych akcjach promocyjnych Organizatora dotyczących Produktu Promocyjnego.

5. Udział w Promocji jest dobrowolny.

6. Nabywca może wziąć udział w Promocji wielokrotnie, z zastrzeżeniem, iż aby wziąć udział w Promocji i uzyskać Dodatkową Gwarancję na więcej niż jeden Produkt Promocyjny, Nabywca musi spełnić warunki Promocji określone w Regulaminie co do każdego z takich Produktów Promocyjnych.

7. Biorąc udział w Promocji, Nabywca potwierdza, że zakup Produktu Promocyjnego nie miał bezpośredniego związku z działalnością gospodarczą lub zawodową.


§ 3 Promocja

1. Promocja polega na udzieleniu przez Organizatora dodatkowej 30-miesięcznej gwarancji („Dodatkowa gwarancja”) na fabrycznie nowe urządzenia marki Kärcher wymienione w Załączniku nr 1 do Regulaminu („Produkt Promocyjny”) na warunkach określonych w Regulaminie.

2. Promocją objęte są wyłącznie Produkty Promocyjne w stosunku do których gwarantem jest Organizator.

3. Promocją objęte są wyłącznie Produkty Promocyjne zakupione w sklepach stacjonarnych i internetowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Produkty Promocyjne objęte Promocją rekomendowane są do użytku domowego.

5. Dodatkowa gwarancja udzielana jest na okres 30 (trzydziestu) miesięcy, który rozpoczyna swój bieg z upływem okresu podstawowej, 24 - miesięcznej, gwarancji Kärcher. W przypadku Produktów Promocyjnych biorących udział w Promocji, łączny okres gwarancji trwać będzie 54 (pięćdziesiąt cztery) miesiące, liczone od daty sprzedaży Produktu Promocyjnego.

6. Dodatkowa Gwarancja udzielana jest na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej obowiązującej dla zakupionego Produktu Promocyjnego z tym zastrzeżeniem, że naprawy gwarancyjne dokonywane po upływie 24 miesięcy od daty zakupu (po upływie gwarancji podstawowej) w ramach Gwarancji Dodatkowej wykonywane będą wyłącznie przez Centralne Warsztaty Naprawcze Kärcher, których lista dostępna jest na stronie internetowej www.kaercher.com/pl i pod numerami infolinii: 801 811 234, 12 639 71 05.

7. Realizując prawa z Dodatkowej gwarancji Nabywca zobowiązany jest okazać kopię paragonu fiskalnego lub faktury VAT dokumentujących zakup Produktu Promocyjnego oraz potwierdzenie uzyskania Dodatkowej gwarancji o którym mowa w § 4 ust. 4 poniżej.

§ 4 Zasady Promocji

1. W celu wzięcia udziału w Promocji, Nabywca musi spełnić łącznie następujące warunki.

I. dokonać zakupu Produktu Promocyjnego objętego Promocją w okresie od dnia 01.03.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. w Sklepie, o którym mowa w § 3 ust. 3 powyżej,

II. zachować kopię paragonu fiskalnego lub faktury VAT dokumentujących zakup Produktu Promocyjnego,

III. zarejestrować Produkt Promocyjny na stronie: https://kaercher.com/pl/promocje/30-lat-karcher-w-polsce-home-garden.html w terminie do 1 miesiąca od dnia zakupu. Tylko zarejestrowane Produkty Promocyjne mogą wziąć udział w Promocji.

2. Za dzień zakupu Produktu Promocyjnego uważa się dzień oznaczony jako data sprzedaży na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT.

3. Rejestracja Produktu Promocyjnego, o której mowa w ust. 1 pkt III. powyżej odbywa się poprzez podanie:

a)  imienia i nazwiska Nabywcy,

b)  zaznaczenie odpowiedniego pola (tzw. Check box), że zakup został dokonany w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego

c)  numeru telefonu Nabywcy,

d)  adresu e-mail Nabywcy,

e)  nazwy modelu Produktu Promocyjnego,

f) numeru seryjnego Produktu Promocyjnego,

g)  daty zakupu Produktu Promocyjnego,

h)  miejsca, gdzie Nabywca kupił Produkt Promocyjny (nieobowiązkowo).

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, w przypadku prawidłowego spełnienia przez Nabywcę warunków Promocji określonych w Regulaminie, Organizator w ciągu 24 godzin od zarejestrowania zakupionego Produktu Promocyjnego prześle Nabywcy, na podany podczas rejestracji adres e-mail, potwierdzenie uzyskania Dodatkowej gwarancji.

5. Organizator, na etapie rejestracji zakupionego Produktu Promocyjnego, nie weryfikuje, czy Nabywca dokonał zakupu Produktu Promocyjnego jako konsument i czy złożył oświadczenie na formularzu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Weryfikacja ta odbędzie się na etapie rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego złożonego przez Nabywcę po upływie okresu podstawowej, 24-miesięcznej gwarancji.

6. Jeżeli w toku weryfikacji, dokonywanej na zasadach określonych w ust. 5, okaże się, że umowa sprzedaży Produktu Promocyjnego miała bezpośredni związek z działalnością gospodarczą lub zawodową Nabywcy, Organizator niezwłocznie poinformuje Nabywcę o niespełnieniu warunków przewidzianych w niniejszym Regulaminie. W takich sytuacjach Organizator odmówi realizacji zgłoszenia gwarancyjnego z uwagi na fakt, iż Nabywca nie nabył Dodatkowej gwarancji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 
§ 5 Utrata prawa do udziału w Promocji

Nabywca traci prawo do udziału w Promocji oraz do Dodatkowej gwarancji jeżeli:

1. Nie spełni w terminie jakiegokolwiek z warunków Promocji wskazanych w Regulaminie,

2. Realizując prawa z Dodatkowej gwarancji nie okaże kopii paragonu fiskalnego lub faktury VAT dokumentujących zakup Produktu Promocyjnego oraz potwierdzenia uzyskania Dodatkowej gwarancji o którym mowa w § 4 ust. 4 powyżej.


§ 6 Reklamacje

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Programie mogą̨ być́ zgłaszane najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

2. Reklamacje mogą być zgłaszane w dowolny sposób, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: reklamacje.pl@karcher.com lub za pomocą formularza kontaktowego  dostępnego  pod adresem: https://www.kaercher.com/pl/serwis-i-uslugi/wsparcie-i-obsluga-klienta/kontakt.html, a także w formie pisemnej na adres siedziby Spółki.

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail Nabywcy, a także opis powodu reklamacji wraz z treścią żądania reklamacyjnego.

4. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji, w przypadku reklamacji zgłaszanych za pośrednictwem poczty elektronicznej decyduje data wysłania wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Organizatora, w przypadku zaś reklamacji składanych za pośrednictwem formularza kontaktowego decyduje data przesłania formularza za pośrednictwem strony internetowej Organizatora.

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Nabywca zostanie powiadomiony w zależności od wybranej przez Nabywcę formy złożonej reklamacji, na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Nabywcy przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Powyższe prawo przysługuje Nabywcy również w przypadku nieskorzystania przez Nabywcę z postępowania reklamacyjnego opisanego w Regulaminie.

 

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Nabywców oraz osób składających reklamacje związane z Promocją jest Kärcher Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres: 31-346 Kraków, ul. Stawowa 138-140).

2. Dane osobowe Nabywców, tj. dane wskazane w formularzu rejestracji, takie jak: imię, nazwisko, adres i numer rachunku bankowego, przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji, w tym w szczególności w celu komunikacji z Nabywcami, w celu wydania nagród oraz w celach sprawozdawczości podatkowej. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na przeprowadzeniu Promocji oraz wydaniu nagród. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach sprawozdawczości podatkowej jest ich niezbędność dla realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

3. Dane osobowe osób składających reklamacje, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny oraz inne dane osobowe podane w treści reklamacji, będą przetwarzane w celu ustosunkowania się do reklamacji i przekazania odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na konieczności rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi na nią.

4. Dane osobowe Nabywców oraz osób składających reklamacje mogą być także przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na obronie interesów gospodarczych.

5. Podanie danych osobowych przez Nabywców jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Promocji i otrzymania nagrody, a w przypadku osoby składającej reklamację – niezbędne do ustosunkowania się do niej i przekazania odpowiedzi. Niepodanie wymaganych danych przez Nabywców powoduje brak możliwości wzięcia udziału w Promocji i otrzymania nagrody, a w przypadku osoby składającej reklamację – brak możliwości rozpatrzenia reklamacji przez Administratora.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie niezbędności dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą, skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

7. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail: rodo@pl.kaercher.com.

8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe przetwarzane w związku z organizacją Promocji podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym w szczególności dostawcom usług IT, dostawcom usług księgowych, dostawcom usług prawnych. Wszystkie podmioty, którym będą przekazywane dane osobowe przetwarzane w związku z organizacją Promocji, będą je przetwarzać na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z poleceniami Administratora.

9. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a)  prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo uzyskania ich kopii,

b)  prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

c)  prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,

d)  prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e)   prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

f) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

10. Osoby, których dane są przetwarzane mogą realizować prawa, o których mowa powyżej, kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w ust. 7 powyżej.

11. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

12. Dane osobowe przetwarzane w związku z organizacją Promocji nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

13. Dane osobowe przetwarzane w związku z organizacją Promocji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

14. Nabywca jest obowiązany w okresie trwania Promocji do informowania Organizatora na piśmie bądź drogą mailową na adres rodo@pl.kaercher.com o każdej zmianie w zakresie danych osobowych.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: https://kaercher.com/pl/promocje/30-lat-karcher-w-polsce-home-garden.html a także w Punktach Sprzedaży.

2. Udział Nabywcy w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji określonych w Regulaminie.

3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o ile nie naruszy to praw nabytych przez Nabywców. Zmiana niniejszego Regulaminu jest możliwa w szczególności w następujących okolicznościach:

a) w przypadku zmiany istniejących lub wprowadzenia nowych przepisów prawa, które mają bezpośredni wpływ na treść Regulaminu, w szczególności na przeprowadzenie Promocji na zasadach w nim ustalonych i powodują konieczność zmiany tej treści;

b) w przypadku dokonania zmian na korzyść Nabywców Akcji.

5. Zmiany niniejszego Regulaminu zostaną opublikowane najpóźniej z 1 – dniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej: www.kaercher.com/pl, a także w Punktach Sprzedaży.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Lista Produktów Promocyjnych objętych Promocją.

Nazwa urządzenia

Numer katalogowy


K 5 Premium Smart Control Home

1.324-673.0


FC 7 Cordless

1.055-730.0


SC 5 EasyFix

1.512-530.0


WD 6 P S V-30/6/22/T

1.628-361.0