REGULAMIN Akcji Automat Korzyści 2023

Kundenservice

REGULAMIN Akcji Promocyjnej Kärcher Automat Korzyści 2023

I. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Kärcher Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Stawowa 138-140, 31-346 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113551, NIP: 677-00-70-293, REGON: 350468108, kapitał zakładowy 3 000 000,00 zł reprezentowana przez Rafała Nęcka – Dyrektor Zarządu (dalej „Organizator”).

1.2. Akcja Promocyjna organizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma zasięg ogólnopolski.

1.3. Czas trwania Akcji Promocyjnej obejmuje okres:

- sprzedaż urządzeń objętych Akcją Promocyjną: od 15.02.2023 do 31.12.2023

roku lub do wyczerpania zapasów.

- sprzedaż profesjonalnych produktów Kärcher w Punktach Sprzedaży z wykorzystaniem przez Uczestnika Akcji Vouchera zakupowego: od 15.02.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku.

1.4. Akcją objęte są urządzenia szorująco – zbierające wymienione w pkt 3.1 (dalej Urządzenia) we wszystkich dostępnych wersjach zasilania i/ lub wyposażenia.

1.5. Wszystkie urządzenia objęte Akcją Promocyjną są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty, instrukcje obsługi i są objęte gwarancja producenta.

1.6. Regulamin stanowi podstawę Akcji oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

 

Definicje pojęć:

Akcja Promocyjna (dalej Akcja lub Promocja) - akcja organizowana i prowadzona przez Organizatora, w której Uczestnik Akcji

-   zaakceptował Regulamin Akcji Promocyjnej Kärcher Automat Korzyści 2023 podpisując Deklarację zapoznania się Uczestnika z Regulaminem stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu dla Uczestnika Akcji,

-  zakupił urządzenie objęte niniejszą Akcją Promocyjną w Punkcie Sprzedaży,

-  uiścił pełną cenę za zakupione urządzenie,

i wraz z zakupem urządzenia objętego Akcją Promocyjną otrzymuje od Sprzedawcy Voucher zakupowy o wartości podanej w pkt 3.1. Voucher

zakupowy upoważnia Uczestnika Akcji do jednorazowego zakupu profesjonalnych produktów marki Kärcher w tym samym Punkcie Sprzedaży w którym otrzymał Voucher, przy czym Uczestnik Akcji dokonując zakupu przy użyciu Vouchera otrzyma rabat na produkty w kwocie odpowiadającej wartości Vouchera.

Kupując produkty marki Kärcher, przy jednoczesnym okazaniu Vouchera, Uczestnik Akcji otrzyma fakturę, której wartość pomniejszona zostanie o wartość Vouchera zakupowego, jednak minimalna wartość faktury wyniesie 1,00 pln netto, przy czym zobowiązany jest on wtedy do zwrotu Vouchera.

Uczestnik Akcji: osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i nabywająca urządzenie marki Kärcher w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która w okresie trwania Akcji zakupi nowe, profesjonalne urządzenie marki Kärcher, wymienione w ustępie 1.4 Regulaminu, we wskazanym Punkcie Sprzedaży. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jest dobrowolne.

Produkty marki Kärcher: towary Kärcher z grupy Professional, zakupione u Organizatora przez Autoryzowanego Partnera Karcher, sprzedane następnie Uczestnikowi Akcji, przy zakupie których Uczestnik otrzymuje rabat wynikający z otrzymanego Vouchera zakupowego.

Punkt Sprzedaży: miejsce sprzedaży detalicznej Uczestnikowi Akcji urządzeń objętych niniejszą Akcją Promocyjną oraz produktów marki Kärcher, znajdujące się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzone przez Autoryzowanego Partnera Kärcher, biorącego udział w Akcji oraz sklepy własne firmy Kärcher. Z Akcji wyłączona jest sprzedaż internetowa. Aktualna lista Punktów Sprzedaży biorących udział w Akcji znajduje się na stronie internetowej https://kaercher.com/pl/promocje/automat-korzysci.

Autoryzowany Partner Kärcher biorący udział w Akcji Promocyjnej (dalej Autoryzowany Partner Kärcher): oznacza przedsiębiorcę, który podpisał Umowę o współpracy handlowej z Organizatorem, zajmującego się autoryzowaną dystrybucją produktów marki Kärcher, który w trakcie trwania Akcji sprzeda Uczestnikowi Akcji urządzenie objęte Akcją Promocyjną oraz przekaże Uczestnikowi Akcji Voucher zakupowy o wartości podanej w pkt 3.1. Autoryzowany Partner w ramach Akcji – po okazaniu przez Uczestnika otrzymanego uprzednio Vouchera Zakupowego - dokona sprzedaży produktów marki Kärcher oraz wystawi fakturę Uczestnikowi Akcji pomniejszoną o wartość Vouchera zakupowego, przy czym wartość faktury nie może być mniejsza niż 1,00 pln netto.

Sprzedawca: osoby zatrudnione u Autoryzowanego Partnera Kärcher biorącego udział w Akcji oraz osoby zatrudnione u Organizatora, zajmujące się bezpośrednią sprzedażą urządzeń objętych niniejszą Akcją Promocyjną oraz produktów marki Kärcher.

Voucher: Bon towarowy zawierający wartość nominalną brutto, numer katalogowy, indywidualny numer seryjny odpowiadający numerowi seryjnemu zakupionego urządzenia oraz datę ważności. Voucher zostanie przekazany Uczestnikowi Promocji w formie fizycznej lub w formie dokumentu elektronicznego na adres mailowy Uczestnika Promocji. Voucher może zostać zrealizowany wyłączenie za pośrednictwem Punktu Sprzedaży, w którym nastąpił zakup urządzenia objętego promocją.

Czas trwania Akcji - Akcją Promocyjną objęte są wyłącznie produkty nowe, zakupione w okresie od dnia 15.02.2023 r. do 31.12.2023 r. przez Uczestnika Akcji we wskazanych Punktach Sprzedaży Kärcher.

Pojęcia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają znaczenie nadane im w tym Regulaminie.

 

II.  Warunki uczestnictwa w Akcji

Uczestnikiem niniejszej Akcji promocyjnej może być osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i nabywająca urządzenie marki Kärcher w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która w okresie trwania Akcji zakupi nowe, profesjonalne urządzenie marki Kärcher, wymienione w ustępie 1.4 Regulaminu, we wskazanym Punkcie Sprzedaży.

W Akcji nie mogą uczestniczyć osoby zatrudnione u Organizatora lub w Punktach Sprzedaży prowadzących sprzedaż produktów Organizatora i przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie handlu urządzeniami do utrzymania czystości.

 

III. Zasady Akcji

Uczestnik Akcji „Automat Korzyści 2023” który:

- zaakceptował Regulamin Akcji podpisując Deklarację zapoznania się Uczestnika z Regulaminem stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu dla Uczestnika Akcji

-  zakupił urządzenie objęte niniejszą Akcją Promocyjną w Punkcie Sprzedaży

-  uiścił pełną cenę za zakupione urządzenie,

i wraz z zakupem urządzenia objętego Akcją otrzymuje od Sprzedawcy Voucher zakupowy o wartości podanej w pkt 3.1. Voucher zakupowy upoważnia Uczestnika Akcji do jednorazowego zakupu produktów marki Kärcher w tym samym Punkcie Sprzedaży, w którym otrzymał Voucher, przy czym Uczestnik Akcji, dokonując zakupu przy użyciu Vochera, otrzyma rabat na produkty w kwocie odpowiadającej wartości Vouchera. Kupując produkty przy użyciu Vouchera, Uczestnik Akcji otrzyma fakturę, której wartość pomniejszona zostanie o wartość Vouchera zakupowego, jednak wartość faktury nie może być mniejsza niż 1,00 pln netto.

3.1. Akcją „Automat Korzyści 2023” objęte są następujące urządzenia:

Produkt / Wartość Vouchera (brutto) / Nr katalogow Vouchera
B 40 / 2 200,00 / 9.729-952.0
B 50 W, B 60 W, B 80 W, BD 50/70 R, B 90 R, B 110 R, BD 50/40 RS Bp, BD 80/100 W Bp / 3 300,00 / 9.729-953.0
B 150 R, B 200 R, B 250 R, B 260 R / 4 400,00 / 9.729-954.0

3.2. Posiadacz Vouchera może go zrealizować w tym samym Punkcie Sprzedaży, w którym otrzymał Voucher, przekazując Voucher zakupowy Sprzedawcy Autoryzowanego Partnera Kärcher w jego Punkcie Sprzedaży lub Pracownikowi Organizatora w sklepach własnych firmy Kärcher.

3.3. Vouchery zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

3.4. Voucher zakupowy jest ważny i możliwy do wykorzystania od daty zakupu urządzenia objętego Akcją Promocyjną do 31.12.2023 roku.

3.5. Przy zakupie produktów marki Kärcher z wykorzystaniem Vouchera uprzednio otrzymanego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik Akcji zobowiązuje się do zwrotu Vouchera Sprzedawcy Autoryzowanego Partnera Kärcher lub Pracownikowi Organizatora.

3.6. Vouchera zakupowego nie można wykorzystać na zakup urządzenia biorącego udział w promocji.

3.7. Łączna wartość brutto produktów zakupionych przy wykorzystaniu Vouchera nie może być niższa niż wartość Vouchera zakupowego brutto.

3.8. Urządzenia objęte Akcją promocyjną nie podlegają zwrotom, poza przypadkami przewidzianymi przepisami prawa.

3.9. W przypadku skorzystania przez Uczestnika Akcji z uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, polegającego na odstąpieniu od umowy sprzedaży urządzenia objętego Akcją i w związku z tym konieczności wystawienia Uczestnikowi Akcji faktury korygującej, Uczestnik zobowiązany jest również do zwrotu produktów Kärcher, które nabył za przekazaniem Autoryzowanemu Partnerowi Vouchera zakupowego lub ich równowartości.

3.10. Lista Punktów Sprzedaży Kärcher biorących udział w Akcji dostępna jest na stronie internetowej https://kaercher.com/pl/promocje/automat-korzysci.

 

IV.   Reklamacje i roszczenia

4.1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Akcją należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora lub drogą mailową na adres reklamacje.pl@karcher.com

4.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Akcji.

4.3. Reklamacja powinna zawierać nazwę, imię, nazwisko, adres Uczestnika, adres e-mail Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

4.5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony drogą mailową na adres, z którego przysłana została reklamacja, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

V. Dane osobowe

5.1. Uczestnik Akcji, aby móc wziąć udział w Akcji, musi wyrazić zgodę na udostępnienie danych osobowych Autoryzowanemu Partnerowi oraz Organizatorowi w celu przeprowadzenia Akcji poprzez podpisanie Deklaracji stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu. Zakres danych osobowych, które Administrator może przetwarzać w celu przeprowadzenia Akcji obejmuje: nazwę firmy, NIP firmy, imię nazwisko osoby reprezentującej firmę, adres firmy.

5.2. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz osób składających reklamacje związane z Akcją jest Kärcher Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres: 31-346 Kraków, ul. Stawowa 138-140).

5.3. Dane osobowe Uczestników, tj. dane wskazane w formularzu rejestracji, takie jak: imię, nazwisko, adres i numer rachunku bankowego, przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia Akcji, w tym  w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, w celu wydania nagród oraz w celach sprawozdawczości podatkowej. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na przeprowadzeniu Akcji oraz wydaniu nagród. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach sprawozdawczości podatkowej jest ich niezbędność dla realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

5.4. Dane osobowe osób składających reklamacje, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny oraz inne dane osobowe podane w treści reklamacji, będą przetwarzane w celu ustosunkowania się do reklamacji i przekazania odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na konieczności rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi na nią.

5.5. Dane osobowe Uczestników oraz osób składających reklamacje mogą być także przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na obronie interesów gospodarczych.

5.6. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Akcji i otrzymania nagrody, a w przypadku osoby składającej reklamację – niezbędne do ustosunkowania się do niej i przekazania odpowiedzi. Niepodanie wymaganych danych przez Uczestników powoduje brak możliwości wzięcia udziału w Akcji i otrzymania nagrody, a w przypadku osoby składającej reklamację – brak możliwości rozpatrzenia reklamacji przez Administratora.

5.7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie niezbędności dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą, skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

5.8. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail: rodo@pl.kaercher.com.

5.9. Administrator będzie przekazywał dane osobowe przetwarzane w związku z organizacją Akcji podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym w szczególności dostawcom usług IT, dostawcom usług księgowych, dostawcom usług prawnych. Wszystkie podmioty, którym będą przekazywane dane osobowe przetwarzane w związku z organizacją Akcji, będą je przetwarzać na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z poleceniami Administratora.

5.10. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a)  prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo uzyskania ich kopii,

b)  prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

c)  prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,

d)  prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e)  prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

f)  prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

5.11. Osoby, których dane są przetwarzane mogą realizować prawa, o których mowa powyżej, kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w ust. 7 powyżej.

5.12. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

5.13. Dane osobowe przetwarzane w związku z organizacją Akcji nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

5.14. Dane osobowe przetwarzane w związku z organizacją Akcji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

5.15. Uczestnik jest obowiązany w okresie trwania Akcji do informowania Organizatora na piśmie bądź drogą mailową na adres rodo@pl.kaercher.com o każdej zmianie w zakresie danych osobowych.

VI. Postanowienia końcowe

6.1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna pod adresem Organizatora, tj. Kärcher Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Stawowa 138-140, 31-346 Kraków, na stronie internetowej https://kaercher.com/pl/promocje/automat-korzysci do pobrania i zapisania w formacie PDF, na urządzeniu końcowym użytkownika i w Punktach Sprzedaży Kärcher biorących udział w Akcji.

6.2. Akcja „Automat Korzyści 2023” nie łączy się z innymi Akcjami Promocyjnymi organizowanymi w tym samym czasie przez firmę Kärcher Sp. z o.o.

6.3. We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

6.4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o ile nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników. Zmiana niniejszego Regulaminu jest możliwa w szczególności w następujących okolicznościach:

a) w przypadku zmiany istniejących lub wprowadzenia nowych przepisów prawa, które mają bezpośredni wpływ na treść Regulaminu, w szczególności na przeprowadzenie Promocji na zasadach w nim ustalonych i powodują konieczność zmiany tej treści;

b) w przypadku dokonania zmian na korzyść Uczestników Akcji.

Zmiany niniejszego Regulaminu zostaną opublikowane najpóźniej z 1-dniowym wyprzedzeniem i podane do wiadomości Uczestników w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej https://kaercher.com/pl/promocje/automat-korzysci i w Punktach Sprzedaży Kärcher, biorących udział w niniejszej Akcji Promocyjnej.