Nasza strona wykorzystuje pliki cookies

Niektóre pliki cookies na tej stronie są niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania. Możesz usunąć lub zablokować umieszczanie plików cookies w swojej przeglądarce internetowej jednak niektóre części tej strony mogą nie działać prawidłowo. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Po więcej informacji na temat cookies zapraszamy do Polityki Prywatności.

Loading

REGULAMIN Akcji "Kärcher – Kup i zyskaj"

REGULAMIN PROMOCYJNEJ AKCJI KONSUMENCKIEJ (WV 2 Premium Black Edition).

Kundenservice

REGULAMIN PROMOCYJNEJ AKCJI KONSUMENCKIEJ "KÄRCHER – KUP I ZYSKAJ" (dalej ,,Regulamin”)

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia PROMOCYJNEJ AKCJI KONSUMENCKIEJ pod nazwą KÄRCHER – Kup i zyskaj   (dalej zwanej „Akcją”). Regulamin określa w szczególności warunki uczestnictwa w Akcji, czas jej trwania, sposób informowania o Akcji i jej warunkach, jak również o sposobie składania reklamacji.

1.2. Organizatorem Akcji jest Kärcher Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy: 31-346, ul. Stawowa 138-140, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000113551, NIP 677-00-70-293 (dalej zwany "Organizator").

1.3 Organizator odpowiedzialny jest za obsługę Akcji, za przyjmowanie, weryfikację i przechowywanie zgłoszeń Uczestników Akcji oraz dokonywanie wysyłek nagród Uczestnikom Akcji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji Uczestników, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

1.4 Do obsługi Akcji Organizator uruchamia dedykowaną stronę internetową o adresie www.karcher-kupizyskaj.pl (‘strona Akcji’), za pośrednictwem której Uczestnik może dokonać rejestracji zakupu produktu objętego Akcją, jak również uzyskać wszystkie informacje dotyczące organizacji i przebiegu Akcji. Informacje umieszczane na stronie Akcji są wiążące dla przebiegu i warunków Akcji.

1.5. W ramach Akcji, jej uczestnicy po spełnieniu wymogów określonych poniżej mogą otrzymać do każdego z zakupionych produktów objętych Akcją nagrody, które stanowią określone przez Organizatora zestawy wyposażenia (dalej zwane „nagrodami”, opisane w paragrafie 4 niniejszego regulaminu)

1.6 Fundatorem nagród w Akcji jest Kärcher Sp. z o.o.

1.7 Sprzedaż Produktów objętych Akcją prowadzona jest w placówkach handlowych oraz sklepach internetowych które przystąpiły do udziału w Akcji, zwanych dalej „Punktami Sprzedaży”.

Listę Punktów Sprzedaży oferujących Produkty objęte Akcją zawiera Załącznik numer 1 do niniejszego  Regulaminu.

Produkty zakupione w Punktach Sprzedaży innych niż wskazane w Załączniku numer 1, nie są objęte Akcją.

1.8 Akcja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora.

2. Uczestnik Akcji

W Akcji uczestniczyć mogą wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywające produkty o których mowa w paragrafach 3.1 oraz 3.2 jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, które zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.

3. Produkty objęte Akcją

3.1 Produktem objętym Akcją jest myjka do okien WV 2 Premium Black Edition o numerze katalogowym 1.633-426.0

3.2 Akcją objęte są wyłącznie fabrycznie nowe produkty, zakupione przez Uczestników w okresie Akcji, w Punktach Sprzedaży wymienionych w Załączniku numer 1 do niniejszego regulaminu, zgodnie z zapisem paragrafu 1.8

3.3 Rejestracji produktów na stronie Akcji można dokonać od dnia 04.11.2019 do 04.01.2020 roku.

3.4 Zakupu Produktów objętych  Akcją należy dokonać :

- w okresie od 04.11.2019 do 31.12.2019

3.5  Zakupu Produktów w sklepach internetowych należy dokonać:

- od godziny 00:00 dnia od 04.11.2019 do godziny 23:59:59 dnia 31.12.2019,

o zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpłynięcia zamówienia na serwer sklepu internetowego.

3.6 Z chwilą  wyczerpania puli nagród, - o czym Organizator poinformuje na stronie Akcji oraz za pośrednictwem Punktów Sprzedaży prowadzących dystrybucję urządzeń objętych Akcją – zakup Produktu o którym mowa w pkt. 3.1 Regulaminu nie upoważniania do otrzymania nagrody.

4. Nagrody

4.1 W przypadku spełnienia wszystkich warunków Akcji określonych w paragrafie 5 poniżej, zakupu produktu objętego Akcją we wskazanych Punktach Sprzedaży w okresie trwania Akcji, Uczestnikowi - z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 4.2. poniżej -   przysługiwać będzie nagroda w postaci:

- zestawu wyposażenia do myjki do okien o średniej wartości rynkowej 120 złotych w postaci: dwóch padów z mikrofibry do użytku wewnątrz pomieszczeń, dwóch padów z mikrofibry do użytku na zewnątrz, koncentratu środka czyszczącego RM 503 4 x 20 ml, - o średniej wartości rynkowej: 120 PLN brutto. Numer katalogowy zestawu: 2.633-145.0

4.2 Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 6 000 sztuk.

4.3 W przypadku, gdy liczba zgłoszeń w Akcji przekroczy liczbę nagród, o uzyskaniu nagrody decydować będzie kolejność dokonania zgłoszenia do Akcji (data, godzina, minuta)

4.4 W przypadku, gdy pula nagród zostanie wyczerpana przed datą końca Akcji, Organizator poinformuje o tym zdarzeniu na stronie Akcji oraz za pośrednictwem Punktów Sprzedaży. Wyczerpanie puli nagród jest jednoznaczne z zakończeniem Akcji. 

4.5 Wartość świadczenia jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie artykułu 21 ustęp 1 punkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 t. j. z dnia 2019.07.25).

5. Zasady uczestnictwa w Akcji

5.1 Do udziału w Akcji uprawnia Uczestnika zakup produktu promocyjnego wymienionego w paragrafie 3 niniejszego regulaminu, oraz dokonanie zgłoszenia do Akcji w terminie i formie określonych  w pkt.  5.2 Regulaminu.

5.2 W celu uzyskania nagrody Uczestnik powinien:

a) dokonać zakupu Produktu określonego w Regulaminie w okresie trwania Akcji,

b) przesłać nie później niż do 04.01.2020 do godziny 23:59:59

za pośrednictwem strony Akcji, prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia udziału w Akcji, wraz z dołączonym skanem lub zdjęciem dowodu zakupu dokumentującego nabycie Produktu w Punkcie Sprzedaży. O zachowaniu terminu decyduje data wpłynięcia zgłoszenia na serwer, obsługujący ruch zgłoszeń dokonywanych za pośrednictwem strony Akcji.

Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego wymaga rejestracji Uczestnika na stronie Akcji.

c) przesłać do Organizatora, w terminie przez niego wskazanym (5 dni roboczych) ewentualne dodatkowe  informacje/dokumenty, jakich zażąda Organizator  zgodnie z paragrafem 5.7 niniejszego Regulaminu.

5.3 Przez prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia do Akcji należy rozumieć w szczególności formularz wypełniony w sposób czytelny we wszystkich polach wskazanych jako obligatoryjne. Są to:

- imię Uczestnika;

- nazwisko Uczestnika;

- ulica i numer domu (adres zamieszkania Uczestnika);

- kod pocztowy (adres zamieszkania Uczestnika);

- miejscowość (adres zamieszkania Uczestnika);

- numer telefonu Uczestnika;

- adres e-mail Uczestnika;

- numer paragonu

- data zakupu;

- skan / zdjęcie paragonu lub faktury

- wybór miejsca zakupu z rozwijanej listy  

5.4 Data zakupu Produktu, widniejąca w dowodzie zakupu Produktu nie może być późniejsza niż data rejestracji formularza zgłoszeniowego do Akcji za pośrednictwem strony Akcji.

5.5 Dopiero w przypadku spełnienia wszystkich warunków udziału w Akcji, za zakup Produktu w okresie trwania Akcji Uczestnikowi przysługiwać będzie nagroda w postaci zestawu wyposażenia  określonego w pkt. 4.1 Regulaminu.

5.6 Organizator dokona weryfikacji zgłoszeń do Akcji nadsyłanych przez Uczestników w ciągu 14 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia za pośrednictwem strony Akcji.

5.7 W przypadku braków formalnych, Organizator  wezwie Uczestnika drogą mailową do uzupełnienia braków w terminie 5 dni roboczych. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków formalnych uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.

5.8 Organizatorowi przysługuje w szczególności prawo zażądania okazania oryginału dowodu zakupu dokumentującego zakup Produktu lub dodatkowej weryfikacji, jak również potwierdzania faktu zakupu w Punkcie Sprzedaży, m.in. w sytuacji gdy na skanie dowodu zakupu widnieje niepełny model Produktu lub przedstawiony numer seryjny jest nieprawidłowy.

5.9 Wydanie nagrody nastąpi po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia udziału do Akcji i spełnienia przez Uczestnika wszystkich warunków udziału w Akcji, nie później niż:

- w terminie do dnia 31.01.2020 roku

za pośrednictwem firmy kurierskiej – na koszt Organizatora - na adres Uczestnika, wskazany w formularzu zgłoszeniowym do Akcji.

5.10 Organizator nie przewiduje możliwości zamiany nagród w Akcji na ich ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody.

5.11 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania w zgłoszeniu danych osobowych lub podania nieprawdziwych, bądź niepoprawnych danych osobowych albo braku ich aktualizacji przez Uczestnika.

5.12. Uczestnik Akcji, który kupił więcej niż jedno urządzenie  może w promocji uzyskać maksymalnie dwie nagrody.

5.13 W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zakupionego Produktu, Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu nagrody otrzymanej w ramach Akcji i przesłania jej do magazynu Organizatora na adres: Kärcher Sp. z o. o, ul. Stawowa 140, 31-346 Kraków.

6. Reklamacje

6.1 Wszelkie reklamacje związane z Akcją mogą być składane przez Uczestników w terminie do dnia 31.01.2020 roku.

Reklamacja powinna być przesłana pocztą na adres Organizatora:  Kärcher Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy: 31-346, ul. Stawowa 138-140 z dopiskiem „Promocyjna Akcja Konsumencka Kärcher – KUP I ZYSKAJ”, lub pocztą elektroniczną na adres kupizyskaj@karcher.com.pl. Reklamacja złożona w powyższych formach powinna zawierać pod rygorem nieważności imię i nazwisko Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

6.2 Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie odpowiadającej formie, w jakiej została złożona reklamacja, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

7. Dane osobowe Uczestników

7.1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników Akcji jest Organizator, tj. Kärcher Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Stawowa 138-140, 31-346 Kraków.

7.2. Informujemy, że dane osobowe podane Organizatorowi przez Uczestników Akcji będą zbierane w celu prawidłowego przeprowadzenia Akcji oraz w celach marketingu bezpośredniego, w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1); ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne.

7.3. W dowolnym momencie Akcji, Uczestnicy Akcji posiadają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez wysłanie email na adres rodo@pl.kaercher.com oraz prawo sprzeciwu przeciwko zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu danych Uczestnika Akcji. Cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oznacza jego rezygnację z udziału w Akcji oraz nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej cofnięciem.

7.4. Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Postanowienia końcowe

8.1 Pełna treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora, oraz Stronach internetowych Organizatora.

8.2 W przypadku korespondencji o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania, chyba że inaczej zastrzeżono w treści niniejszego Regulaminu.

8.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

8.4 Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o ile nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników.

8.5 Wszystkie Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

Załącznik numer 1  do regulaminu promocyjnej akcji konsumenckiej Kärcher  - „Kup i zyskaj” 

WV 2 Premium Black Edition

Lista Punktów Sprzedaży oferujących Produkty objęte Akcją:

 • Karcher Sp. z o. o. (sklepy stacjonarne Kärcher Center należące do Kärcher Sp. z o. o. jak również sklep internetowy www.ekarcher.pl)

 • Kärcher Online Store; ul. Kamieńskiego 11; 30-644 Kraków; CH Bonarka, lokal G05

 • Stacjonarne sklepy Kärcher Center:
  - Gibalskiego 2/4; 91-849 Łódź
  - Drużbickiego 9; 61-693 Poznań
  - Ostrowskiego 13D; 53-238 Wrocław
  - Pszczyńska 197; 44-100 Gliwice
  - Paderewskiego 29; 40-282 Katowice
  - Stawowa 138; 31-346 Kraków
  - Partyzantów 76; 80-254 Gdańsk
  - Radzymińska 332, 05-091 Ząbki - Warszawa

 • OleOle (sklep internetowy: www.oleole.pl)

 • RTV Euro AGD (sklepy stacjonarne jak również sklep internetowy www.euro.com.pl)

 • OBI (sklepy stacjonarne jak również sklep internetowy www.obi.pl)