Nasza strona wykorzystuje pliki cookies

Niektóre pliki cookies na tej stronie są niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania. Możesz usunąć lub zablokować umieszczanie plików cookies w swojej przeglądarce internetowej jednak niektóre części tej strony mogą nie działać prawidłowo. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Po więcej informacji na temat cookies zapraszamy do Polityki Prywatności.

Loading

REGULAMIN Akcji "Przetestuj parownicę lub odkurzacz parowy, wygraj WV!”

Kundenservice

REGULAMIN Akcji "Przetestuj parownicę lub odkurzacz parowy, wygraj WV!” (dalej ,,Regulamin”)

I. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem akcji jest Kärcher Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (31-346), ul. Stawowa 138-140, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000113551, NIP: 677-00-70-293, REGON: 350468108, kapitał zakładowy 3 000 000,00 zł reprezentowana przez Jacka Olko – Dyrektor Zarządu (dalej „Organizator”).

1.2. Akcja polega na umożliwieniu Uczestnikowi przetestowania urządzenia  wraz z możliwością wygrania urządzenia do mycia okien WV. Urządzenia wymienione są w pkt. 3.12.

1.3. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4. Regulamin stanowi podstawę Akcji oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

1.5. Definicje pojęć:

Uczestnik Akcji: wyłącznie osoba fizyczna, spełniająca warunki określone   w pkt II Regulaminu, która zarejestruje się  na stronie  

https://www.kaercher.com/pl/promocje/przetestuj-urzadzenie-parowe.html

Czas Trwania Akcji: Czas trwania akcji obejmuje okres:

- termin nadsyłania zgłoszeń: od 08.01.2019 do 08.03.2019 roku

- termin zakończenia akcji: do 31.08.2019

Pojęcia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają znaczenie nadane im w tym Regulaminie.

II. Warunki uczestnictwa w Akcji

2.1. Akcja jest przeznaczona wyłącznie dla osób fizycznych, które w momencie wzięcia udziału w Akcji spełniają jednocześnie następujące warunki (dalej „Uczestnik”):

a) ukończyły 18 rok życia;

b) posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

c) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;

d) zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia;

e) zarejestrowały się na stronie:

https://www.kaercher.com/pl/promocje/przetestuj-urzadzenie-parowe.html

2.2. W Akcji nie mogą uczestniczyć osoby zatrudnione u Organizatora lub w Punktach Sprzedaży prowadzących sprzedaż produktów Organizatora.  

III. Zasady Akcji

3.1. Z zarejestrowanych Uczestników, wyłonionych zostanie 60 osób (zwanych dalej „Testujący”), które otrzymają urządzenie określone w pkt 3.14 do przetestowania. Po wypełnieniu ankiety dotyczącej testowanego urządzenia wyłonionych zostanie 20 osób (zwanych dalej „Zwycięzca”), które nagrodzone zostaną urządzeniem do mycia okien.

3.2. Osobą upoważnioną do odbioru testowanego urządzenia i podpisania Umowy przekazania urządzenia może być wyłącznie osoba, która została wpisana w Formularzu zgłoszeniowym.

3.3. Testującym zostanie Uczestnik, który w najciekawszy sposób opisze dlaczego chce przetestować urządzenie firmy Kärcher.

3.4. Zwycięzcą zostanie Testujący, który w najciekawszy sposób oceni testowane urządzenie przekazując minimum wypełnioną Ankietę.

3.5. Testujący zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich warunków technicznych umożliwiających przeprowadzenie testów.

3.6. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez jury spośród  Testujących, którzy spełniają warunki wymienione w § 2.1. oraz § 2.2. Regulaminu.

3.7. O wyborze Zwycięzcy zadecyduje trzyosobowe Jury, w składzie którego wchodzą Pracownicy Działu Sprzedaży oraz Marketingu.

3.8. Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą elektroniczną, poprzez przesłanie informacji na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.

3.9. Urządzenie do przetestowania zostanie dostarczone przez Współpracownika firmy Kärcher na adres wskazany przez Uczestnika Akcji. Uczestnik zostanie przeszkolony z zakresu instrukcji obsługi, zasad eksploatacji, przeznaczenia urządzenia oraz  bezpieczeństwa użytkowania, co zostanie udokumentowane na protokole przekazania urządzenia, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Czas trwania testu to 5 dni roboczych.

3.10. Po przetestowaniu Urządzenia, Testujący zwróci na wskazany w protokole przekazania adres nie później niż w ostatnim dniu wskazanym w dokumencie. Zwracane Urządzenie powinno być czyste, niezniszczone, przesłane w opakowaniu, w którym zostało dostarczone Uczestnikowi Akcji wraz ze wszystkimi akcesoriami, będącymi jego wyposażeniem. Data wskazana w protokole jest datą wysłania urządzenia. Urządzenie odsyłane jest na koszt Organizatora. Urządzenie może być odebrane przez Współpracownika firmy Kärcher jeżeli tak ustalą Strony.

3.11. Uczestnik Akcji, który otrzyma Urządzenie do przetestowania zobowiązuje się do korzystania z niego z zachowaniem należytej staranności zgodnie z jego przeznaczeniem oraz otrzymaną instrukcją obsługi, a także przestrzegając przepisów prawa i postanowień niniejszego Regulaminu.

3.12. Nagrody zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

3.13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem nagrody wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego Uczestnika Akcji adresu, na który została wysłana nagroda.

3.14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego Uczestnika Akcji danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji Uczestnika oraz za wszelkie, niezgłoszone pisemnie Organizatorowi zmiany tych danych.

3.15. Akcją objęte są poniżej wymienione urządzenia:

Urządzenie do testów

SG 4/4 (1.092-104.0)

Lub

SGV 8/5 (1.092-010.0)

Nagroda
WV 5 Premium (1.633-453.0)

3.16. Uczestnik Akcji zobowiązany jest do:

·  właściwego i zgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania lub konserwacji Urządzenia;

·  właściwej i zgodnej z instrukcją instalacji Urządzenia;

·  braku ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych Urządzenia;

·  braku użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.

3.17. Warunkiem udziału w Akcji oraz otrzymania urządzenia do testowania jest zawarcie z Organizatorem, umowy znajdującej się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

IV.  Reklamacje i roszczenia

4.1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Akcją należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora lub drogą mailową na adres: przetestuj@karcher.com.pl

4.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Akcji.

4.3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

4.5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres wskazany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

4.6. W przypadku braku terminowego zwrotu testowanego Urządzenia, Organizator wezwie Uczestnika Akcji do dobrowolnego jego zwrotu w nieprzekraczalnym terminie 5 dni. Jeśli Uczestnik w terminie wskazanym w wezwaniu nie zwróci testowanego urządzenia Organizator niezwłocznie podejmie dalsze kroki prawne, tj. skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, w celu ochrony swoich praw.

4.7. Zwrot Urządzenia powinien być dokonany w stanie niepogorszonym, wskazującym co najwyżej na zwykłą eksploatację. Zwrot w stanie przekraczającym zwykłą eksploatację zostanie udokumentowany przez Organizatora protokołem przyjęcia sprzętu zniszczonego. W przypadku utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub zużycia Urządzenia w zakresie przekraczającym zwykłą eksploatację, Organizator ma prawo do żądania zapłaty za Urządzenie ceny standardowej Urządzenia. Organizator ma prawo obciążyć Uczestnika kosztami naprawy testowanego Urządzenia w przypadku stwierdzenia, że uszkodzenie powstało wskutek świadomego zniszczenia. Jeżeli charakter uszkodzenia Urządzenia wskazuje, iż naprawa nie gwarantuje przywrócenia stanu pełnej sprawności, Organizator może obciążyć Uczestnika kosztami zakupu nowego Urządzenia.

V.  Dane osobowe

5.1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników Akcji jest Organizator, tj. Kärcher Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Stawowa 138-140, 31-346 Kraków.

5.2. Informujemy, że dane osobowe podane Organizatorowi przez Uczestników Akcji, w związku ze zgłoszeniem udziału w Akcji oraz zawarciem umowy znajdującej się w załączniku nr 1, będą zbierane w celu prawidłowego przeprowadzenia Akcji oraz w celach marketingu bezpośredniego, w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1); ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne.

5.3. W dowolnym momencie Akcji, Uczestnicy Akcji posiadają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez wysłanie email na adres rodo@pl.kaercher.com oraz prawo sprzeciwu przeciwko zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu danych Uczestnika Akcji. Cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oznacza jego rezygnację z udziału w Akcji oraz nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej cofnięciem.

5.4. Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI.  Postanowienia końcowe

6.1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna pod adresem Organizatora, tj. Kärcher Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-346), ul. Stawowa 138-140 oraz na stronie internetowej www.karcher.pl do pobrania i zapisania w formacie PDF na urządzeniu końcowym użytkownika.

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania Akcji pod warunkiem, że nie narusza to praw nabytych przez Uczestników przed ogłoszeniem zmiany regulaminu.

6.3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.