REGULAMIN PROMOCJI „KÄRCHER SMART CONTROL GWARANCJA 2+1”

Kundenservice

REGULAMIN PROMOCJI „KÄRCHER SMART I POWER CONTROL GWARANCJA 2+1”

§ 1 Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

1. Organizator Promocji – Kärcher Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Stawowa 138-140, 31-346 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000113551 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, której nadano numer identyfikacyjny NIP: 677-00-70-293 oraz numer statystyczny REGON: 350468108, o kapitale zakładowym w wysokości 3 000 000,00 zł. („Organizator” lub „Kärcher”).

2. Nabywca – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, dokonująca zakupu produktu w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).

 

§ 2 Postanowienia ogólne

1.  Niniejszy regulamin („Regulamin") określa zasady promocji „KÄRCHER SMART I POWER CONTROL GWARANCJA 2+1”, dalej jako „Promocja".

2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 14.03.2022 r. do dnia 30.09.2022 r.

3. Udział Nabywcy w Promocji nie wyklucza udziału w konkursach, loteriach, programach lojalnościowych oraz innych akcjach promocyjnych Organizatora dotyczących Produktu Promocyjnego.

4. Nabywca może wziąć udział z Promocji wielokrotnie, z zastrzeżeniem, iż aby wziąć udział w Promocji i uzyskać Dodatkową Gwarancję na więcej niż jeden Produkt Promocyjny, Nabywca musi spełnić warunki Promocji określone w Regulaminie co do każdego z takich Produktów Promocyjnych.

5. Biorąc udział w Promocji, Nabywca potwierdza, że zakup Produktu Promocyjnego nie miał bezpośredniego związku z działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

§ 3 Promocja

1.  Promocja polega na udzieleniu przez Organizatora dodatkowej rocznej gwarancji („Dodatkowa gwarancja”) na fabrycznie nowe myjki ciśnieniowe marki Kärcher z linii Smart i Power Control wymienione w Załączniku nr 1 do Regulaminu („Produkt Promocyjny”) na warunkach określonych w Regulaminie.

2. Promocją objęte są wyłącznie Produkty Promocyjne w stosunku do których gwarantem jest Organizator.

3. Promocją objęte są wyłącznie Produkty Promocyjne zakupione w sklepach stacjonarnych i internetowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Produkty Promocyjne objęte Promocją rekomendowane są do użytku domowego.

5. Dodatkowa gwarancja udzielana jest na okres 1 (jednego) roku, który rozpoczyna swój bieg z upływem okresu podstawowej 2-letniej gwarancji Kärcher. W przypadku Produktów Promocyjnych biorących udział w Promocji, łączny okres gwarancji trwać będzie 3 lata, liczone od daty sprzedaży Produktu Promocyjnego.

6. Dodatkowa Gwarancja udzielana jest na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej obowiązującej dla zakupionego Produktu Promocyjnego.

7. Realizując prawa z Dodatkowej gwarancji Nabywca zobowiązany jest okazać kopię paragonu fiskalnego    lub    faktury    VAT    dokumentujących    zakup     Produktu     Promocyjnego oraz potwierdzenie uzyskania Dodatkowej gwarancji o którym mowa w § 5 ust. 4 poniżej.

 

§ 4 Zasady Promocji

1. W celu wzięcia udziału w Promocji, Nabywca musi spełnić łącznie następujące warunki:

I. dokonać zakupu Produktu Promocyjnego objętego Promocją w okresie od dnia 14.03.2022r. do dnia 30.09.2022 r. w Sklepie, o którym mowa w § 3 ust. 3 powyżej,

II. zachować kopię paragonu fiskalnego lub faktury VAT dokumentujących zakup Produktu Promocyjnego,

III. zarejestrować     Produkt    Promocyjny    na     stronie:     https://kaercher.com/pl/serwis-i- uslugi/wsparcie-i-obsluga-klienta/przedluzenie-gwarancji/urzadzenia-wysokocisnieniowe-power-i-smart-control.html, w terminie do 3 miesięcy od dnia zakupu. Tylko zarejestrowane Produkty Promocyjne mogą wziąć udział w Promocji.

2. Za dzień zakupu Produktu Promocyjnego uważa się dzień oznaczony jako data sprzedaży na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT.

3. Rejestracja Produktu Promocyjnego, o której mowa w ust. 1 pkt III. powyżej odbywa się poprzez:

a) podanie nazwy modelu Produktu Promocyjnego,

b) podanie daty zakupu Produktu Promocyjnego,

c) wskazanie, gdzie Nabywca kupił Produkt Promocyjny (nieobowiązkowo).

4. W przypadku prawidłowego spełnienia przez Nabywcę   warunków Promocji określonych w Regulaminie, Organizator w ciągu 24 godzin od zarejestrowania zakupionego Produktu Promocyjnego prześle Nabywcy, na podany podczas rejestracji adres e-mail, potwierdzenie uzyskania Dodatkowej gwarancji.

 

§ 5 Utrata prawa do udziału w Promocji

Nabywca traci prawo do udziału w Promocji oraz do Dodatkowej gwarancji jeżeli:

1. Nie spełni w terminie jakiegokolwiek z warunków Promocji wskazanych w Regulaminie,

2. Załączone przy rejestracji Produktu Promocyjnego zdjęcie/skan paragonu fiskalnego lub faktury VAT dokumentujących zakup Produktu Promocyjnego jest nieautentyczne i/lub podrobione,

3. Realizując prawa z Dodatkowej gwarancji nie okaże kopii paragonu fiskalnego lub faktury VAT dokumentujących zakup Produktu Promocyjnego oraz potwierdzenia uzyskania Dodatkowej gwarancji o którym mowa w § 4 ust. 4 powyżej.

 

§ 6 Reklamacje

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Programie mogą̨ być́ zgłaszane najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

2. Reklamacje mogą być zgłaszane w dowolny sposób, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: reklamacje@pl.kaercher.com lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: https://www.kaercher.com/pl/serwis-i- wsparcie/wsparcie-i-obsluga-klienta/kontakt.html

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail Nabywcy a także opis powodu reklamacji wraz z treścią żądania reklamacyjnego.

4. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji, w przypadku reklamacji zgłaszanych za pośrednictwem poczty elektronicznej decyduje data wysłania wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Organizatora, w przypadku zaś reklamacji składanych za pośrednictwem formularza kontaktowego decyduje data przesłania formularza za pośrednictwem strony internetowej Organizatora.

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Nabywca zostanie powiadomiony w zależności od wybranej przez Uczestnika formy złożonej reklamacji, na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Nabywcy przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Powyższe prawo przysługuje Nabywcy również w przypadku nieskorzystania przez Nabywcę z postępowania reklamacyjnego opisanego w Regulaminie.

 

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji udziału w Promocji jest Kärcher Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Stawowa 138-140, 31-346 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000113551 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, której nadano numer identyfikacyjny NIP: 677-00-70-293 oraz numer statystyczny REGON: 350468108, o kapitale zakładowym w wysokości 3 000 000,00 zł.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Promocji.

3. Dane osobowe Nabywcy będą przetwarzane w celu realizacji udziału Nabywcy w Promocji, w szczególności ustalenia prawa Nabywcy do udziału w Promocji oraz realizacji praw z Dodatkowej gwarancji na zasadach określonych w Regulaminie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Dane Nabywcy przetwarzane również w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, w szczególności z przepisów prawa podatkowego oraz odpowiedzialności cywilnej (na 5 podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO). Ponadto dane osobowe Nabywców mogą być przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych (jeżeli udzielono zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub jeżeli podstawą prawną przetwarzania są dozwolone, prawnie uzasadnione interesy administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Dane osobowe Nabywców mogą być również wykorzystywane w prawnie dozwolonych i uzasadnionych interesach Administratora danych osobowych     (na      podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO) związanych z analizą i raportowaniem danych dotyczących realizacji Promocji (łącznie jako „Cele przetwarzania”).

4. Na potrzeby Promocji mogą być przetwarzane dane osobowe Nabywców: imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Nabywców w zależności od sytuacji jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO.

6. Odbiorcami danych osobowych Nabywców mogą być:

1) podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności podwykonawcy w procesie organizacji Promocji,

2)podmioty zapewniające obsługę lub udostępniające systemy teleinformatyczne,

3) podmioty świadczące usługi mediowe, reklamowe, marketingowe, doradcze, w tym prawne,

- w zakresie w jakim jest to uzasadnione Celami przetwarzania.

7. Dane osobowe Nabywców mogą także zostać udostępnione innym spółkom wchodzącym w skład Grupy Kärcher do celów związanych z wykonywaniem działalności oraz weryfikacji celów wskazanych powyżej i mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (w takim przypadku Kärcher przyjmie odpowiednie zabezpieczenia praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z wymogami RODO).

8. Dane osobowe Nabywców przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Celów przetwarzania. W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy. Następnie dane Nabywców będą przechowywane przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi Administratora przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi oraz przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej.

9. Dane osobowe będą chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Kärcher może także przetwarzać dane osobowe Nabywców w celu przesyłania informacji reklamowych według profilu klienta Nabywcy określonego na podstawie 6 osobistych preferencji i zainteresowań, jeżeli Nabywca udzieli wyraźnej zgody i w przewidzianym w niej zakresie. Decyzje w powołanym zakresie mogą być podejmowane automatycznie. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie przesyła informacje reklamowe według profilu klienta Nabywcy.

11. Nabywcom przysługuje prawo do:

1) informacji o przetwarzaniu danych osobowych,

2) dostępu do danych osobowych,

3) uzyskania kopii danych osobowych udostępnionych Administratorowi,

4) przenoszenia danych osobowych do innego administratora,

5) żądania sprostowania danych osobowych,

6) żądania usunięcia danych osobowych,

7) sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,

8) sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych,

9) wycofania zgody w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

10) ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

12. Nabywcom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

13. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być́ kierowane do Administratora.

14. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajduje się na stronie https://www.kaercher.com/pl/ekaercher/polityka-prywatnosci.html.

15. Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych Nabywców oraz praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych Nabywcy mogą kierować adres mailowy: rodo@pl.kaercher.com lub listownie na adres Kärcher Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Stawowa 138-140, 31-346 Kraków


§ 8 Postanowienia końcowe

1. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: https://kaercher.com/pl/serwis-i-uslugi/wsparcie-i-obsluga-klienta/przedluzenie- gwarancji/urzadzenia-wysokocisnieniowe-power-i-smart-control.html

2. Udział Nabywcy w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji określonych w Regulaminie.

3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Lista Produktów Promocyjnych objętych Promocją.

Linia Smart Control

Numer katalogowy / Nazwa

1.324-650.0 / K 5 Smart Control *EU

1.324-652.0 / K 5 Smart Control Home *EU

1.324-670.0 K 5 Premium Smart Control *EU

1.324-673.0 / K 5 Premium Smart Control Home *EU

1.324-675.0 / K 5 Premium Smart Control Flex *EU

1.324-677.0 / K 5 Premium Smart Control Flex Antitwist *EU

1.324-679.0 / K 5 Premium Smart Control Home Flex Wood *EU

1.317-200.0 / K 7 Smart Control *EU

1.317-203.0/  K 7 Smart Control Home *EU

1.317-230.0 / K 7 Premium Smart Control *EU

1.317-233.0 / K 7 Premium Smart Control Home *EU

1.317-235.0 / K 7 Premium Smart Control Flex *EU

1.317-237.0 / K 7 Premium Smart Control Flex Antitwist *EU

 

Linia Power Control

1.324-550.0 /  K 5 Power Control *EU

1.324-553.0 / K 5 Power Control Home *EU

1.324-554.0 /  K 5 Power Control Flex *EU

1.324-555.0 / K 5 Power Control Home Flex Wood *EU

1.324-558.0 / K 5 Power Control Car & Home *EU

1.324-572.0 / K 5 Power Control Stairs

1.324-573.0 / K 5 Premium Power Control *EU

1.324-574.0 / K 5 Premium Power Control Home *EU

1.317-150.0 / K 7 Power *EU

1.317-151.0 / K 7 Power Home *EU

1.317-170.0 / K 7 Premium Power *EU

1.317-171.0/ K 7 Premium Power Home *EU