Vår hemsida använder cookies

Vår hemsida använder cookies. Vissa av dessa cookies är nödvändiga för att vår hemsida ska fungera optimalt. Du kan ta bort och blockera cookies från den här sidan, men delar av webbplatsen kommer inte fungera korrekt. För att veta mer om cookies, se vår integritetspolicy.

Loading

Hållbart sedan starten

Kärcher har sedan det grundades som ett värdeinriktat familjeföretag för mer än 80 år sedan utvecklats till ett globalt varumärke med tre utmärkande kännetecken: topprestanda, innovation och kvalitet. Här hittar du en kort företagshistorik och ett urval av våra utmärkelser. Här återfinns också vår uppförandekod samt information om de organisationer och initiativ som vi arbetar med för att uppnå våra hållbarhetsmål.

Vår strategi

"Kärcher är normgivande på hållbarhet inom rengöringsmarknaden, och håller högsta tänkbara nivå vad gäller kunduppfattning och kundnöjdhet.” Detta sammanfattar målet för vår hållbarhetsstyrning. För att förverkliga den här visionen i praktiken fram till 2020 har Kärcher Group satt upp strategiska hållbarhetsmål. 2014 antog vi hållbarhetsprogrammet ”Sustainability Excellence” för de kommande åren. Detta bygger på resultaten från en undersökning bland våra aktieägare. Programmet innefattar 14 övergripande mål för hela koncernen, fördelade på följande sex åtgärdsområden:

  • Miljöansvar
  • Produktansvar
  • Ansvar för distributionskedjan
  • Företagsansvar
  • Socialt ansvar
  • Ansvar för anställda


Engagemang och initiativ

Undertecknande av klimatuppropet Paris Pledge for Action

Som internationellt aktiva företag har Kärcher och flera hundra andra företag skrivit på dokumentet Paris Pledge for Action. Politiker uppmanades att vidta konsekventa åtgärder mot klimatförändringarna och utsläppen av växthusgaser under FN:s klimatmöte 2015. Dokumentet uppmanar politikerna att enas om ett ambitiöst, stabilt och rättvist internationellt avtal om klimatförändringarna. Målet är att investera i produkter, tjänster, tekniker och infrastrukturer med låga utsläpp för att kunna garantera hållbar tillväxt och stödja målet att hålla den globala uppvärmningen under 2 °C.

ParisPledge_Badge.jpg

Samarbetspartner i VDMA:s hållbarhetsinitiativ Blue Competence

Initiativet BlueCompetence har satt som mål att betona hållbarhetskompetens inom maskin- och systemteknik för att aktivt främja och tillhandahålla hållbara teknologier. BlueCompetence anger transparenta, pålitliga hållbarhetskriterier och -standarder som vi som partner uppfyller. Initiativet gör det lättare att orientera sig och skänker alla människor trygghet i jakten på hållbara lösningar, produkter och företag.

 

Blue Competence


Uppförandekod

Mänskliga rättigheter och lagefterlevnad

Vi respekterar de mänskliga rättigheterna och följer alla länders respektive lagar, värderingar, standarder och sociala system.

Diskriminering

Vi tolererar inte någon typ av diskriminering på grund av kön, ålder, etnisk härkomst, nationalitet, funktionshinder, socialt ursprung eller sexuell läggning. Vi främjar lika möjligheter.

Barnarbete

Vi fördömer barnarbete och följer gällande lagbestämmelser gällande anställdas minimiålder.

Tvångsarbete och bestraffningar

Vi fördömer tvångsarbete och fysiska bestraffningar, samt hot eller trakasserier av anställda.

Korruption

Vi fördömer alla typer av korruption.

Föreningsfrihet

Vi erkänner våra anställdas föreningsfrihet. Vi arbetar tillsammans med förtroende för våra anställdas ombud.

Rättvisa löner och arbetstider

Löner och sociala avgifter överensstämmer med lagstadgade lokala minimikrav.

Hälsa och säkerhet

Vi skyddar våra anställda mot risker på arbetsplatsen och stöder hälsofrämjande åtgärder.

Miljöskydd

Vi utformar våra produkter, tjänster och processer så att de är miljövänliga. Vi uppfyller gällande miljökrav och använder naturresurser på ett ansvarsfullt sätt överallt där vi är verksamma.