Vår hemsida använder cookies

Vår hemsida använder cookies. Vissa av dessa cookies är nödvändiga för att vår hemsida ska fungera optimalt. Du kan ta bort och blockera cookies från den här sidan, men delar av webbplatsen kommer inte fungera korrekt. För att veta mer om cookies, se vår integritetspolicy.

Loading

PartsPro Parts Cleaner Extra, powder RM 63

Tar bort envisa fläckarna som olja, fett, smörjmedel, sot m.m. För rengöring av delar som inte är känsliga för alkali såsom motorer, växellådor, gjutgods etc.

Beställningsnummer: 6.295-255.0
Sökning efter återförsäljare:
Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (kg) 20
Vikt inklusive förpackning (kg) 19,6
Mått (L x B x H) (mm) 750 / 450 / 120
Produkt
 • Högeffektiv komponenttvätt och avfettare
 • Löser upp olja, fett och rostfläckar
 • Pulverform
 • Lätt skummande.
 • Verkar snabbt.
 • Separerar olja/vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera=asf)
 • NTA-fri
 • Utan nitrit
 • Utan lösningsmedel
 PartsPro Parts Cleaner Extra, powder RM 63
 PartsPro Parts Cleaner Extra, powder RM 63
 PartsPro Parts Cleaner Extra, powder RM 63
 PartsPro Parts Cleaner Extra, powder RM 63
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
 • H290 Kan vara korrosivt för metaller.
 • H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 • P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
 • P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P405 Förvaras inlåst.
 • P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Användningsområden
 • Detaljtvätt