PartsPro Parts Cleaner RM 39, 20l

Skonsamt rengörings- och avfettningsmedel som effektivt tar bort olja, fett och sotfläckar från metalldelar. Ger ett tillfälligt korrosionsskydd.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 20
Förpackningsenhet 1
pH- 10,5
Vikt inkl. förpackning (kg) 23,4
Mått (L × B × H) (mm) 260 / 237 / 430
Produkt
 • Effektivt avfettningsmedel för högtrycks- och komponentrengöring
 • Löser upp olja, fett och rostfläckar
 • Skyddar metalldelar mot korrosion vid mellanlagring under kort tid
 • Skonsam rengöringsverkan
 • Lätt skummande.
 • Koncentratet har pH-värde ca 10
 • Gulaktig vätska med karakteristisk lukt
 • NTA-fri
 • Utan nitrit och halogenerade kolväten
 PartsPro Parts Cleaner RM 39, 20l
 PartsPro Parts Cleaner RM 39, 20l
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
 • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 • P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
 • Detaljtvätt
 • Ytavfettning