Active Foam CP 940, 20l

Milt alkaliskt rengöringsskum för Gör-det-självanläggningar och fordonstvättar. CP 940 är skonsam mot ytan och är lätt att skölja bort. Har en fräsch citrusdoft.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 20
Förpackningsenhet 1
pH- 11,4
Vikt inkl. förpackning (kg) 22,1
Mått (L × B × H) (mm) 250 / 230 / 410
Produkt
 • Skumintensivt borstschampo för biltvätt
 • Löser upp olja, fett och mineralfläckar
 • Skapar ett voluminöst, glansigt och attraktivt skum
 • Stödjer borstarnas glidfriktion och skyddar på så vis fordonets yta
 • Minskar i betydande grad borstarnas nivå av efterföljande nedsmutsning
 • Är förenligt med vax och förhindrar att ränder bildas på den belagda ytan
 • Uppfyller VDA
 • Separerar olja/vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera=asf)
 • Tensiderna är bionedbrytbara i överensstämmelse med OECD
 • NTA-fri
 Active Foam CP 940, 20l
 Active Foam CP 940, 20l
 Active Foam CP 940, 20l
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
 • H315 Irriterar huden.
 • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 • P362+P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
 • P332 + P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
 • P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
 • P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
 • Fordonsrengöring
 • Rengöring av kommersiella fordon
 • Bilar, lastbilar, cyklar
 • Bilar