Vår hemsida använder cookies

Vår hemsida använder cookies. Vissa av dessa cookies är nödvändiga för att vår hemsida ska fungera optimalt. Du kan ta bort och blockera cookies från den här sidan, men delar av webbplatsen kommer inte fungera korrekt. För att veta mer om cookies, se vår integritetspolicy.

Loading

Intensive Dirt Remover CP 930

Aktiv förspray som enkelt tar bort de mest envisa fett- och oljefläckarna.

Beställningsnummer: 6.295-515.0
Sökning efter återförsäljare:
Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 20
Vikt inklusive förpackning (kg) 21,3
Mått (L x B x H) (mm) 250 / 230 / 410
Produkt
 • Effekt försprayningsmedel för förtvätt av bilar och nyttofordon
 • Låter fett, olja, utsläpp och insektssmuts svälla och löser pålitligt upp dem
 • Förbättrar i betydande grad rengöringsresultatet i de efterföljande rengöringsstegen.
 • Aktiv rengöring i alla temperaturstadier
 • Verkar snabbt.
 • Skonsam rengöringsverkan
 • Separerar olja/vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera=asf)
 • Tensiderna är bionedbrytbara i överensstämmelse med OECD
 • NTA-fri
 Intensive Dirt Remover CP 930
 Intensive Dirt Remover CP 930
 Intensive Dirt Remover CP 930
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
 • H290 Kan vara korrosivt för metaller.
 • H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 • P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
 • P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P405 Förvaras inlåst.
 • P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
 • Bilar
 • Rengöring av kommersiella fordon
 • Bilar, lastbilar, cyklar