Vår hemsida använder cookies

Vår hemsida använder cookies. Vissa av dessa cookies är nödvändiga för att vår hemsida ska fungera optimalt. Du kan ta bort och blockera cookies från den här sidan, men delar av webbplatsen kommer inte fungera korrekt. För att veta mer om cookies, se vår integritetspolicy.

Loading

RM 841 ASF washing bay and tile cleaner

Detta sura rengöringskoncentrat för tvättanläggningar och kakel tar snabbt och effektivt bort kalkavlagringar, fett, vax, rester av rengöringsmedel och rostspår.

Beställningsnummer: 6.295-419.0
Sökning efter återförsäljare:
Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 20
Vikt inklusive förpackning (kg) 22,9
Mått (L x B x H) (mm) 260 / 240 / 390
Produkt
 • Effektiv sur rengöring för tvätthallar och portaltvättsystem
 • Tar snabbt och effektivt bort kalkavlagringar, olja, fett och rost samt rester från rengöringsmedel
 • Tar pålitligt bort hårt sittande kalkavlagringar
 • Lämplig för grund- och regelbunden rengöring
 • Verkar snabbt.
 • Angenäm och frisk doft
 • Separerar olja/vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera=asf)
 • Biologiskt nedbrytbar tensider i enlighet med EEC 648/2004
 • NTA-fri
 • Utan mineraloljor och mineralkolväten
 RM 841 ASF washing bay and tile cleaner
 RM 841 ASF washing bay and tile cleaner
 RM 841 ASF washing bay and tile cleaner
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
 • H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • H290 Kan vara korrosivt för metaller.
 • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 • P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
 • P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P405 Förvaras inlåst.
 • P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
Användningsområden
 • Tvättanläggning och tvätthall