Vår hemsida använder cookies

Vår hemsida använder cookies. Vissa av dessa cookies är nödvändiga för att vår hemsida ska fungera optimalt. Du kan ta bort och blockera cookies från den här sidan, men delar av webbplatsen kommer inte fungera korrekt. För att veta mer om cookies, se vår integritetspolicy.

Loading

FloorPro Intensive Deep Cleaner Extra RM 752

Extra kraftfullt rengöringsmedel för att avlägsna smuts och beläggningar från alkali-resistenta golv. Tar bort även de mest envisa olje-, fet-t och mineralfläckar. Lätt skummande.

Beställningsnummer: 6.295-813.0
Sökning efter återförsäljare:
Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 10
Vikt inklusive förpackning (kg) 11,5
Produkt
 • Kraftfull grundrengöring och borttagningsmedel
 • Löser tjock olja, fett- och mineralfläckar
 • För grundlig rengöring av tungt nedsmutsade industrigolvbeläggningar
 • Avlägsnar skikt av polymerer, vax och blekmedel
 • Testade av FIGR Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH (Forskning och testinstitut) i januari 2014.
 • Inga obehagliga ångor
 • Angenäm och frisk citrusdoft
 • Mycket kort reaktionstid
 • Särskilt produktiv
 • Lätt skummande.
 • Separerar olja/vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera=asf)
 • NTA-fri
 FloorPro Intensive Deep Cleaner Extra RM 752
 FloorPro Intensive Deep Cleaner Extra RM 752
 FloorPro Intensive Deep Cleaner Extra RM 752
 FloorPro Intensive Deep Cleaner Extra RM 752
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
 • H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • H290 Kan vara korrosivt för metaller.
 • H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 • P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 • P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
 • P405 Förvaras inlåst.
 • P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
 • Z 20 Innehåller Limonene. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Videos
Användningsområden
 • Golvrengöring