Vår hemsida använder cookies

Vår hemsida använder cookies. Vissa av dessa cookies är nödvändiga för att vår hemsida ska fungera optimalt. Du kan ta bort och blockera cookies från den här sidan, men delar av webbplatsen kommer inte fungera korrekt. För att veta mer om cookies, se vår integritetspolicy.

Loading

Intensive Deep Cleaner RM 750, NTA-free

Kraftfullt djuprengöringsmedel som effektivt avlägsnar de svåraste fläckar som olja, fett, sot, blod och proteiner. Låg skumbildning. Särskilt lämpad för golvrengöring med maskin och för bearbetning med maskiner för hårda ytor. NTA-fri.

Beställningsnummer: 6.295-539.0
Sökning efter återförsäljare:
Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 10
Vikt inklusive förpackning (kg) 11,8
Mått (L x B x H) (mm) 290 / 190 / 230
Produkt
 • Intensiv grundrengöring för användning i högtrycks- och golvrengöringsenheter
 • För grundlig rengöring av tungt nedsmutsade industrigolvbeläggningar
 • Löser tjock olja, fett- och mineralfläckar
 • Verkar snabbt.
 • Lätt skummande.
 • Särskilt produktiv
 • Biologiskt nedbrytbar tensider i enlighet med EEC 648/2004
 • Separerar olja/vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera=asf)
 • NTA-fri
 Intensive Deep Cleaner RM 750, NTA-free
 Intensive Deep Cleaner RM 750, NTA-free
 Intensive Deep Cleaner RM 750, NTA-free
 Intensive Deep Cleaner RM 750, NTA-free
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
 • H290 Kan vara korrosivt för metaller.
 • H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 • P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
 • P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P405 Förvaras inlåst.
 • P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
 • Transport och transportutrustning
 • Bil/motortvätt
 • Detaljtvätt
 • Golvrengöring
 • Ytavfettning