PressurePro Active Cleaner, acidic RM 25, 10l

Surt rengöringsmedel för grundlig högtrycksrengöring med djupverkan för sanitära områden (t.ex. livsmedelshantering, toaletter och containers). Avlägsnar avlagringar och beläggningar av kalk, rost, olje- och mjölksten, fett och äggvita.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 10
Förpackningsenhet 1
pH- 0,2
Vikt inkl. förpackning (kg) 11,4
Mått (L × B × H) (mm) 230 / 188 / 307
Produkt
 • Effektivt rengöringsmedel för högtryckstvätt
 • Löser upp tunga kalkavlagringar, rost, fett, protein och fläckar från mjölkutfällningar.
 • Skonsam rengöringsverkan
 • Aktiv rengöring i alla temperaturstadier
 • Biologiskt nedbrytbar tensider i enlighet med EEC 648/2004
 • Separerar olja/vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera=asf)
 • NTA-fri
 PressurePro Active Cleaner, acidic RM 25, 10l
 PressurePro Active Cleaner, acidic RM 25, 10l
 PressurePro Active Cleaner, acidic RM 25, 10l
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
 • H290 Kan vara korrosivt för metaller.
 • H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 • P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
 • P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P405 Förvaras inlåst.
 • P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
 • Z 20 Innehåller but-2-yn-1,4-diol. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
 • Fatrengöring
 • Mejeri
 • Hygienutrymmen
 • Livsmedelstankbilar