PressurePro Active Cleaner, alkaline RM 81, NTA-free, 2.5l

Effektivt och varsamt tvättmedel för rengöring med högtrycksmaskin. Löser svår nedsmutsning av olja, fett och mineraler. Lämplig för rengöring av fordon och motorer. NTA-fri.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 2,5
Förpackningsenhet 4
pH- 12,3
Vikt inkl. förpackning (kg) 3
Mått (L × B × H) (mm) 120 x 120 x 280
Produkt
 • Effektivt rengöringsmedel för högtryckstvätt
 • Löser tjock olja, fett- och mineralfläckar
 • Aktiv rengöring i alla temperaturstadier
 • Skonsam rengöringsverkan
 • Angenäm och frisk doft
 • Biologiskt nedbrytbar tensider i enlighet med EEC 648/2004
 • Separerar olja/vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera=asf)
 • NTA-fri
 • Fri från fosfater
 • Silikonfri
 PressurePro Active Cleaner, alkaline RM 81, NTA-free, 2.5l
 PressurePro Active Cleaner, alkaline RM 81, NTA-free, 2.5l
 PressurePro Active Cleaner, alkaline RM 81, NTA-free, 2.5l
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
 • H290 Kan vara korrosivt för metaller.
 • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 • P234 Förvaras endast i originalbehållaren.
 • P264 Tvätta grundligt efter användning.
 • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 • P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
 • P405 Förvaras inlåst.
Användningsområden
 • Transport och transportutrustning
 • Bil/motortvätt
 • Detaljtvätt
 • Ytavfettning
 • Rengöring av presenning
 • Golv- och ytrengöring