PressurePro Facade Cleaner, gel RM 43, 20l

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 20
Förpackningsenhet 1
pH- 13,8
Vikt inkl. förpackning (kg) 24
Mått (L × B × H) (mm) 260 / 230 / 420
Produkt
 • Effektivt rengöringsmedel för högtryckstvätt
 • Löser tjock olja, fett- och mineralfläckar
 • Perfekt för rengöring av fasader täckta med sten, tegel, grov puts, plast, trä eller glas.
 • Mycket goda fästegenskaper även på vertikala ytor tack vare gelformuleringen
 • Skonsam rengöringsverkan
 • Biologiskt nedbrytbar tensider i enlighet med EEC 648/2004
 • NTA-fri
 PressurePro Facade Cleaner, gel RM 43, 20l
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
 • H290 Kan vara korrosivt för metaller.
 • H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 • P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
 • P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P405 Förvaras inlåst.
 • P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
 • Fasadrengöring