FoamStop citrus, 125ml

S pomočjo tega tekočega sredstva z vonjem limone, ki ne vsebuje alergenov, bo nadležna pena v trenutku odstranjena.

Specifikacije

Tehnični podatki

velikost posode (ml) 125
Enota pakiranja 6
Teža vključno z embalažo 0,14
Značilnosti
  • Svež, prijeten vonj
  • Vonj brez alergenov
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
  • H319 Povzroča hudo draženje oči.
  • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
  • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
  • P264 Po uporabi temeljito umiti
  • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
  • P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Področja uporabe
  • Odstranjevalec pene za sesalnike z vodnim filtrom in parne sesalnike