Sredstvo proti penjenju CarpetPro RM 761, 2.5l

Sredstvo proti penjenju CarpetPro RM 761 preprečuje penjenje v posodah z umazano vodo in podaljšuje čas delovanja naprave v primeru nastanka močne pene. Primerno za vse tipe naprav.

Specifikacije

Tehnični podatki

velikost posode (l) 2,5
Enota pakiranja 1
Teža vključno z embalažo 2,589
Mere (D × Š × V) 164 / 125 / 160
Značilnosti
 • visoko učinkovito sredstvo proti penjenju
 • učinkovito preprečuje tvorjenje pene v posodah za umazano vodo
 • idealno za uporabo pri pršilno-ekstrakcijskih napravah, avtomatih za čiščenje tal ter mokro/suhih sesalnikih
 • še posebej izdatno
 Sredstvo proti penjenju CarpetPro RM 761, 2.5l
 Sredstvo proti penjenju CarpetPro RM 761, 2.5l
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
 • H315 Povzroča draženje kože.
 • H319 Povzroča hudo draženje oči.
 • H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
 • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
 • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P405 Hraniti zaklenjeno.
 • P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.
Kompatibilne naprave
Področja uporabe
 • Čiščenje in nega avtomobilov
 • Mokro-suho čiščenje
 • Tekstilne površine
 • Čiščenje delov