CA 10 C temeljno sanitarno čistilo, 5l

Aktivno, viskozno temeljno čistilo v koncentratu s svežim vonjem za ročno čiščenje umazanih sanitarnih površin. Posebna formula gela zagotavlja boljšo obstojnost na navpičnih površinah, kot so npr. straniščne školjke in pisoarji.

Specifikacije

Tehnični podatki

velikost posode (l) 5
Enota pakiranja 2
pH-vrednost 1,8
Teža vključno z embalažo 5,655
Mere (D × Š × V) 192 / 145 / 248
Značilnosti
 • učinkovito temeljno sanitarno čistilo
 • odstranjuje vodni in urinski kamen, ostanke mila, maščobo in sledi čevljev
 • posebna formula gela zagotavlja boljšo obstojnost na navpičnih površinah
 • površine, ki ste jih sprali, se posušijo brez lis
 • z učinkom za enostavno čiščenje. Olajšuje nadaljnje čiščenje
 • varuje material
 • prijeten, svež vonj
 • ima evropski znak za okolje (EU Ecolabel)
 CA 10 C temeljno sanitarno čistilo, 5l
 CA 10 C temeljno sanitarno čistilo, 5l
 CA 10 C temeljno sanitarno čistilo, 5l
 CA 10 C temeljno sanitarno čistilo, 5l
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
 • H290 Lahko je jedko za kovine.
 • H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
 • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
 • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/
 • P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
 • P405 Hraniti zaklenjeno.
 • P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.
Področja uporabe
 • Sanitarno področje